За първи път изплатиха месец по-рано субсидии на розопроизводителите

За първи път изплатиха месец по-рано субсидии на розопроизводителите

ДФ „Земеделие“ преведе над 3,3 млн. лв. (3 387 522 лв.) по схемата “Помощ за ком­пен­сиране раз­ходите на земедел­ски стопани, свър­зани с изпъл­нение на мерки по Национал­ната прог­рама за кон­т­рол на вредителите по трай­ните насаж­дения през зим­ния период“, прилагана през 2020 г. За първи път финан­сова под­к­репа за рас­тител­нозащитни дей­ности получават произ­водителите на мас­лодайна роза, съоб­щиха от Фонда. Суб­сидиите са преведени на общо 3 263 стопани, които отг­леж­дат още трайни овощни кул­тури, ягоди и малини. Плащането беше нап­равено 30 дни по-рано от пред­видения в указанията срок – 30 юни. Финан­совата помощ е до 270 лв./ха с ДДС. Тя пок­рива нап­равените раз­ходи за зим­ните пръс­кания, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъб­ване на плод­ните пъпки. Сред­с­т­вата се изп­лащат само за препарати, закупени от лицен­зиран пред­с­тавител или фирма. Другото изис­к­ване е те да са включени в пуб­лич­ния регис­тър на БАБХ за раз­решените за упот­реба продукти за рас­тителна защита. Припом­няме, че във връзка с извън­ред­ното положение, свър­зано с раз­п­рос­т­ранение на пан­демията от COVID-19, срокът за отчитане и пред­с­тавяне на документи за продук­тите за рас­тителна защита беше удъл­жен до 15 май. По пред­ложение на бранша миналата година Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите пренотифицира дър­жав­ната помощ. В тази връзка беше увеличен и бюджетът по схемата с 8 млн. лв. (от 22 млн. лв. на 30 млн. лв.) за периода на прилагане на схемата — до края на 2022 г. Решението беше пуб­ликувано в официал­ната страница на ЕК на 8.11.2019 г. За тази година с решение на ЕС на ДФЗ по схемата е раз­п­ределен финан­сов ресурс в раз­мер на 6 млн. лв. Неус­воените сред­с­тва ще бъде раз­п­ределен през есента. Схемата има за цел да ограничи мак­симално загубите на земедел­с­ките стопани от раз­п­рос­т­ранението на вредители по трай­ните насаж­дения.