Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта уреди СПА центрове и частни ясли да имат достъп до мярката 60/40

Властта уреди СПА центрове и частни ясли да имат достъп до мярката 60/40

Властта уреди СПА центрове и частни ясли да имат достъп до мярката 60/40

Работодателите в туризма ще получават по 610 лв. за наемане на всеки безработен, за сектора схемата става 80/20

Специалисти по ден­тална медицина, бал­неологични и СПА цен­т­рове, час­тни дет­ски градини и цен­т­ровете за професионална квалификация вече ще имат дос­тъп до мяр­ката 60/40. Раз­ширеният вариант ще е в сила до 30 сеп­тем­ври. С новия дизайн на мяр­ката се очаква да се обх­ванат около 300 хиляди работни места, като израз­ход­ваните сред­с­тва ще са до около 1 млрд. лева. Това заяви на брифинг минис­търът на труда и социал­ната политика Деница Сачева след заседанието на Минис­тер­с­кия съвет, на което правител­с­т­вото одобри новия дизайн на мяр­ката 60/40, съобщи БНТ. Минис­търът на труда уточни, че до момента по мяр­ката 60/40 са изп­латени 130 млн. лв. Те запаз­ват заетостта на 150 хиляди души. „Раз­ликата с пър­вия дизайн на мяр­ката е, че няма да се предос­тавя помощ, там където се получава финан­сиране за въз­наг­раж­дение и осигурителни вноски от дър­жав­ния бюджет от стан­дарти, приети в изпъл­нение на Закона за пуб­лич­ните финанси. Целта е да се избегне двойно финан­сиране на въз­наг­раж­дение в общин­с­ките пред­п­риятия. Ще се пок­рива за в бъдеще 60% от осигурител­ния доход и 60 % от осигуров­ките. За сек­тор хотелиер­с­тво и рес­торан­тьор­с­тво ще има въз­мож­ност да получават суб­сидия за новоназ­начени”, заяви Сачева. В след­ващия период от 3 месеца на дейс­т­вие на мяр­ката няма да има изис­к­ване работодателите да са платили данъците и осигуров­ките за 2020 г. Но тези данъци трябва да бъдат дек­ларирани като дъл­жими. Кан­дидат­с­т­ването ще става с елек­т­ронни заяв­ление и ще започне от края на тази сед­мица. С промените по мяр­ката 60/40 схемата за сек­тор „Туризъм“ става 80/20, тъй като допъл­нително се одоб­рява отпус­кането на 290 лв. на заето лице, която помощ може да се изпол­зва съв­мес­тно, каза минис­търът на туризма Николина Ангел­кова.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...