Депутатите приеха нова схема за компенсации на земеделските стопани

Депутатите приеха нова схема за компенсации на земеделските стопани

Депутатите приеха промените в Закона за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители на първо и второ четене. “За“ законоп­роекта на първо четене гласуваха 149 народни пред­с­тавители, без “против“ и с 1 “въз­дър­жали се“, съобщи Аген­ция „Фокус“. По пред­ложение на пред­седателя на Комисията по земеделието и храните Мария Белова законоп­роек­тът бе приет и на второ четене. Промените са внесени от ГЕРБ и са насочени към рег­ламен­тиране на реда за прилагане на новата мярка за предос­тавяне нa извън­редно временно под­помагане на земедел­с­ките стопани, които са особено засег­нати от кризата от коронавируса. Помощта е под фор­мата на еднок­ратно плащане, което ще се извър­шва в срок до 30 юни 2021 г. За получаването ѝ ще се попълва заяв­ление за под­помагане, което ще се одоб­рява до края на тази година. Под­к­репата е за произ­водители, които са засег­нати от коронак­ризата, а според тек­с­товете на приетия законоп­роект мак­симал­ният раз­мер на помощта не трябва да над­вишава 7 хил. евро на земедел­ски стопанин и 50 хил. евро за малко или средно пред­п­риятие. На прак­тика мяр­ката ще поз­воли от налич­ните финан­сови сред­с­тва по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони да бъдат под­помог­нати, както сел­с­ките стопани, така и мал­ките средни пред­п­риятия. Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите ще изготви наредба в сък­р­тени срокове, която ще определи редът и условията за прилагането на мяр­ката, уточ­нява БНР.