Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет01102020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Експерт: Трябва да има поземлен данък у нас!

Експерт: Трябва да има поземлен данък у нас!

Експерт: Трябва да има поземлен данък у нас!

Имаме концепция за поземлените отношения, заяви председателят на Областния съвет на земеделските кооперации в Силистра Кирил Боянов

Очаква се голяма дис­кусия относно въвеж­дането на позем­лен данък у нас. „Моето лично мнение е, че данък за земята трябва да има, който да обх­ване площите от 1 декар до 1 млн. дка. Той трябва да бъде диферен­циран по кул­тури, по райони, по категория на земята”, категоричен е в мнението си Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации в Силис­тра. Своята лична позиция той изразява като екс­перт, като аграрен икономист с дъл­гогодишен опит. Защо трябва да има позем­лен данък? „Земята е жив организъм, а не се под­държа, само се екс­п­лоатира. Второ – земята е сред­с­тво за произ­вод­с­тво, има амор­тизация, но при нас се изпол­зва душ­ман­ски и хаотично. Трето – земята е стока, тя има стой­ност било то раз­менна, пот­ребител­ска и т.н.”, казва Кирил Боянов. Той е изгот­вил пис­мена кон­цеп­ция за усъвър­шен­с­т­ване на позем­лените отношения у нас и прес­т­рук­туриране на бъл­гар­с­кото земеделие в условията на ОСП. Докумен­тът с обос­нованата му позиция е изп­ратен до всички съюзи на земедел­с­ките кооперации, до всички позем­лени комисии и общин­ски служби по земеделие, до едрите земедел­ски произ­водители у нас. С въвеж­дането на позем­лен данък дър­жавата може да регулира пазара на земя и да спре раз­г­раб­ването й, смята още икономис­тът: „Свидетели сме на висок процент на без­работни, които през годините на без­ценица продадоха земята на своите дядовци и баби с цел оцеляване. Много спекуланти закупиха земя на сим­волични цени и с това узакониха криминал­ния произ­ход на капитала си с цел преп­родаж­бата на по-високи цени, а не същин­ско земеделие”. Позем­лените отношения у нас не са грижа на ОСП или на ЕС, те са обект на национал­ната ни политика, допълва още Кирил Боянов. В страни с раз­вита пазарна икономика регулирането на тези отношения се извър­шва с прилагането на добро аграрно законодател­с­тво, с което се съг­ласуват интересите на позем­лените соб­с­т­веници и земепол­з­ватели в тази дър­жава. „Досегаш­ните опити на дър­жавата ни да регулира тези позем­лени отношения са неефек­тивни поради пос­тоянно променящата се нор­мативна уредба и чес­тото отлагане на няколко раз­работки във времето. Това поражда недоверие на стопан­с­ките субекти”, обоб­щава Кирил Боянов. Екс­пер­тът е отп­равил пос­лание и към бран­шовите организации за кон­с­т­рук­тивен диалог и обсъж­дане на позем­лените отношения у нас.

България

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...