Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет01102020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

Живот­новъдите и пчеларите могат да кан­дидат­с­т­ват за финан­сово под­помагане по de minimis от 11 до 24 август 2020 г. в облас­т­ните дирек­ции на ДФ „Земеделие“, съоб­щиха от прес­служ­бата на Фонда. Пред­виденият бюджет по помощта de minimis за фер­мери, отг­леж­дащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. На финан­сиране под­лежат стопани, получили под­помагане по схемите за обвър­зано под­помагане за животни за Кам­пания 2019 и подали валидно заяв­ление за дирек­тни плащания за Кам­пания 2020. Став­ките за под­помагане са: • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селек­ционен кон­т­рол; • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави; • до 20 лв. за млечни крави в планин­ски райони; • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници; • до 110 лв. за месодайни крави под селек­ционен кон­т­рол; • до 80 лв. за биволи; • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селек­ционен кон­т­рол; • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планин­ски райони; • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селек­ционен кон­т­рол, извън живот­ните в планин­ски райони. Ресур­сът по минимал­ната помощ de minimis за пчеларите е в раз­мер на 5 милиона лева за 2020 г. Финан­совата под­к­репа ще пок­рие част от раз­ходите на пчеларите при отг­леж­дане на пчел­ните семейс­тва, както и за въз­с­тановяване на загубите им от нис­ките добиви. Под­помагането ще е до 7 лв. на пчелно семейс­тво. По данни от регис­търа на земедел­с­ките стопани през 2020 г., на територията на страната се отг­леж­дат 712 079 пчелни семейс­тва от 6 468 земедел­ски стопани. На официал­ната интер­нет страница на ДФ „Земеделие“ са пуб­ликувани указанията за прилагане на дър­жав­ните помощи, както и образци на докумен­тите за кан­дидат­с­т­ване. За започ­ването на приемите ДФ „Земеделие“ ще инфор­мира чрез кратко съоб­щение (SMS) допус­тимите за под­помагане земедел­ски стопани. Съоб­щението ще бъде изп­ратено от телефонен номер 180080.

България

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...