Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет01102020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Фонд “Земеделие“ ще изплати до края на годината на земеделските стопани 1.7 млрд. лв.

Фонд “Земеделие“ ще изплати до края на годината на земеделските стопани 1.7 млрд. лв.

Фонд “Земеделие“ ще изплати до края на годината на земеделските стопани 1.7 млрд. лв.

Публикуваха индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2020, както и за държавните помощи

Дър­жавен фонд „Земеделие” изготви индикативен график за пред­с­тоящите оторизации по схемите и мер­ките за дирек­тни плащания за Кам­пания 2020, както и за дър­жав­ните помощи. До края на годината ще бъдат раз­п­латени 1,7 млрд. лв. на земедел­с­ките стопани. Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ и поетите ангажименти на ръковод­с­т­вото за даване на точ­ност, яснота и спаз­ване на съот­вет­ните графици на плащане, фон­дът инфор­мира земедел­с­ките стопани кога да очак­ват пос­тъп­ление по съот­вет­ните схеми и мерки през след­ващите 5 месеца. Графикът е пуб­ликуван на страницата на ДФ „Земеделие“. Пър­вото плащане по de minimis за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи крави юници,  биволи, овце майки и кози майки ще започне от 28 август 2020 г. Тогава ще стар­тира и плащането по de minimis за пчелари.  От 8 сеп­тем­ври 2020 г. ще започне плащането към земедел­с­ките стопани по de minimis за плодове и зелен­чуци, винени лозя и мас­лодайна роза, както за пропад­нали площи (плодове и зелен­чуци) под 100%. Изп­лащането на еднок­рат­ната помощ по марка COVID 1 ще е в периода 28 сеп­тем­ври – 2 октом­ври 2020 г. Дър­жав­ната помощ за ком­пен­сиране загубите за пропад­нали площи от неб­лагоп­риятни събития ще се отпуска от 10 октом­ври 2020 г. На 19 октом­ври 2020 г. ще се изп­лати пър­вият транш по схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необ­вър­зана с произ­вод­с­т­вото (ПНДЖ 1), а на 26 октом­ври ще се преведат сред­с­т­вата по схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвър­зана с произ­вод­с­т­вото (ПНДЖ 3). Плащанията по мярка COVID 2 ще са в периода 10 ноем­ври – 20 ноем­ври 2020 г.  От 20 до 30 ноем­ври 2020 г. фонд „Земеделие” ще преведа сред­с­т­вата за намален акциз върху газьола. В началото на декем­ври ще започ­нат плащанията по схемите за обвър­зано под­помагане в сек­тор “Живот­новъд­с­тво“.  Най-очакваните плащания, тези по схемата за единно плащане на площ (СЕПП), ще бъдат наредени на 16 декем­ври 2020 г.  Суб­сидиите по мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2/НР3) ще са в периода 1020 декем­ври 2020 г.

България

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...