Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Стартира плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Стартира плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Стартира плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

В рам­ките на прес­тоя ще бъдат изпъл­нени планираните ремон­тни дей­ности, профилак­тика на оборуд­ването и на сис­темите на блока. Реак­торът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за след­ващата, 26-а поред, горивна кам­пания. Ще продължи осъщес­т­вяването на дей­ности и модификации, свър­зани с дъл­гос­роч­ната екс­п­лоатация на блока. Плановият годишен ремонт ще се проведе при строго спаз­ване на преван­тив­ните мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19. Допус­кането до работ­ните места се извър­шва след кон­т­рол на телес­ната тем­пература, по време на работа задъл­жително се изпол­з­ват лични защитни сред­с­тва, работ­ните и санитар­ните помещения редовно се дезин­фек­цират и пос­тоянно се под­държа висока хигиена. Нап­равени са промени в организацията на работ­ното време на смен­ния пер­сонал, целящи ограничаване на кон­так­тите и под­дър­жане на социална дис­тан­ция. В ремон­т­ната кам­пания като подиз­пъл­нители ще вземат учас­тие и вън­шни организации. Тех­ните служители, които не са с пос­тоянно работно място на площад­ката, ще бъдат допус­кани в цен­т­ралата след пред­с­тавяне на отрицателен PCR-тест, нап­равен до 72 часа преди започ­ване на дей­ността. Целта е опаз­ване на здравето на работещите, осигуряване на безопас­ната екс­п­лоатация на ядрените мощ­ности и гаран­тиране на надеж­дни и стабилни енер­гийни дос­тавки в пред­с­тоящия есенно-зимен период. Пред­вижда се плановият годишен ремонт на шести блок да продължи до края на месец октом­ври. Пети блок на АЕЦ „Коз­лодуй“ работи с пълно натовар­ване на мощ­ността.

България

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие