Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон19102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пиреос Банк“ и дър­жав­ната Бъл­гар­ска банка за раз­витие имат тран­зак­ции за над 60 млн. долара, които са определени от екс­пер­тите като съм­нителни, съоб­щава бТВ. Това става ясно от мащабна пуб­ликация на Меж­дународ­ния кон­сор­циум на раз­с­лед­ващите жур­налисти, която се базира на хиляди документи на FinCEN. Тран­с­ферите са извър­ш­вани в периода между декем­ври 2010 г. и април 2017 г., като са били обработ­вани от банка в Ню Йорк, която е подала сиг­нали към влас­тите. Над 31 млн. долара са получени в Бъл­гария, а близо 32 млн. долара са били изп­ратени от страната. Останалите дър­жави, учас­т­вали във финан­совите операции, са Лат­вия, Кипър, Чехия. Шест от седемте операции са с учас­тието на „Пиреос“ (към сегаш­ния момент — обединена у нас с “Пощен­ска банка“ ), като повечето са свър­зани с Кипър­с­ката народна банка, която през 2013 г. беше в цен­търа на финан­совата криза на ост­рова. Има и един тран­с­фер от декем­ври 2010 г., който е дошъл от сметка в Latvian Trade Commercial Bank. През ноем­ври 2016 г. „Пиреос“ и „Насър­чителна банка“ (преоб­разувана още през 2008 г. в Бъл­гар­ска банка за раз­витие, но явно фигурираща в сис­темите със старото си име — б.р.) правят най-голямата от съм­нител­ните сделки — при нея към сметка в дър­жав­ната банка влизат 31 млн. долара. От „Инвес­т­банк“ са излезли 100 хил. долара към клиент на „Чехос­ловен­ска обходни банка“. Бъл­гар­с­ката следа в досиетата FinCEN е от извадка от документи, които съдър­жат дос­татъчно инфор­мация за бенефициен­тите и останалите учас­т­ници в сдел­ките. Бъл­гария е пред­с­тавена и в списъка с големи час­тни клиенти, осветени от теча на инфор­мация — чрез Ружа Игнатова и схемата One Coin. Строго засек­ретени документи, съдър­жащи инфор­мация за тран­зак­ции на стой­ност близо 2 трилиона долара, изтекоха и бяха наречени досиетата FinCEN. Те раз­к­риват как някои от най-големите световни банки са учас­т­вали в пред­полагаеми схеми за пране на пари. Над 2500-те документа са фай­лове, изп­ращани от бан­кови служители към влас­тите за борба с финан­совите прес­тъп­ления в САЩ. Чрез тях служителите сиг­нализират за съм­нителни дейс­т­вия на тех­ните клиенти. Въп­реки тези сиг­нали, обаче, тран­с­ферите са били одоб­рявани от бан­ките и са поз­волявали заличаването на следите от криминална дей­ност, чрез която са придобити. Дан­ните са раз­п­рос­т­ранени от Buzzfeed News сред над 108 новинар­ски организации в 88 страни. Сред тях е и Меж­дународ­ния кон­сор­циум на раз­с­лед­ващите жур­налисти. Авторите на раз­с­лед­ването под­чер­тават, че са получили дос­тъп до минимална част от хилядите сиг­нали за незаконни тран­зак­ции, които бан­ковите служители подават бук­вално всекид­невно.

България

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие