Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Парламентът прие бюджетната рамка за 2021 г.

Парламентът прие бюджетната рамка за 2021 г.

Увеличиха бюджета на НЗОК за 2021 г. с над четвърт милиард лв.

Пар­ламен­тът прие бюджет­ната рамка за 2021 г., предаде Аген­ция „Фокус“. „За“ рам­ката гласуваха 94 народни пред­с­тавители, „против“ – 69 и без „въз­дър­жали се“. Приходите на дър­жавата през 2021 г. са в раз­мер на 27, 051 млрд. лв. От тях данъч­ните приходи са в раз­мер на 24, 192 млрд. лв. Заложените раз­ходи в бюджета са в раз­мер на 15,817 млрд. лв. Раз­ходите за пер­сонал са в раз­мер на 13,282 млрд. лв. Бюджет­ните тран­с­фери с общините въз­лизат на 4,934 млрд. лв. Заложен е ръст на БВП от 2,5 процента и дефицит от над 5 млрд. лв. Пред­виден е буфер от 600 млн. лв., в случай че ситуацията с пан­демията COVID-19 се влоши и доведе до необ­ходимост от извън­редно осигуряване на ресурси. Депутатите приеха окон­чателно на второ четене бюджета на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., съобщи Нюз.бг. В срав­нение с внесените от правител­с­т­вото раз­чети приетия бюджет е с повече от чет­върт милиард по-голям. Приход­ната му част е увеличена от 5 084,87 млн. лева на 5 341,31 млн. лв. Този ръст е за сметка на нарас­т­ване на здрав­ноосигурителни приходи с близо 20 млн. лв. и на допъл­нителен тран­с­фер от дър­жав­ния бюджет в раз­мер на 237 млн. лв. По-високите здрав­ноосигурителни приходи са планирани като резул­тат от планираното увеличение на въз­наг­раж­денията на дър­жав­ните служители и на медицин­с­ките работ­ници за срока на епидемията с COVID-19. А въп­рос­ното нарас­т­ване на въз­наг­раж­денията на медицин­с­кия пер­сонал ще бъде финан­сирано от допъл­нител­ния бюджетен тран­с­фер. В закона за бюджета на НЗОК е записано след­ното вдигане на парите за медицин­с­ките работ­ници за срока на епидемията — за лекари — 600 лв. на месец, за специалисти “Здравни грижи“ — 360 лв. на месец, за санитари — 120 лв. на месец. Лекарите, които получават над 5000 лв. на месец няма да вземат въп­рос­ните допъл­нителни по 600 лв. По време на дебатите депутати от опозицията предуп­редиха, че не е ясно как тези допъл­нителни пари ще влязат в джоба на медицин­с­ките работ­ници, защото бол­ниците са тър­гов­ски дружес­тва, при които въз­наг­раж­денията и допъл­ненията към тях са елемент от финан­совите резул­тати на дружес­т­вото. Това остана без комен­тар от управ­ляващите, но няма да е чудно, ако през 2021-а отново чуем оплак­вания от медици, че не са получили обещаните им от дър­жавата бонуси. Нищо че дър­жавата в лицето на НЗОК може да им е превела на бол­ниците парите за тези бонуси, но те да са потънали в пос­рещането на други належащи и дълго отлагани плащания на медицин­с­ките заведения. НЗОК планира през 2021-а да похарчи близо половината от бюджета си за здрав­ноосигурителни плащания за бол­нична помощ. Това перо ще погълне 2 645 млн. лв. За лекар­с­тва и медикаменти ще отидат 1 332 млн. лв. За извъбол­нична помощ са пред­видени 549,94 млн. лева. Заделен е и резерв от 150 млн. лв. Още от сега е ясно, че ако пан­демията не започне да затихва след март 2021-а още в средата на годината бюджетът на НЗОК ще се пропука и в зависимост от раз­витието на COVID-19 през годината може да се наложи актуализация със допъл­нителни тран­с­фери от бюджета в раз­мер от 500 млн. лв. до 1 млрд. лв. Освен това никъде в нас­тоящия бюджет не се вижда да са заложени раз­ходи за закупуване на вак­сини срещу COVID-19, както и за финан­сово обез­печаване на мащабна кам­пания за вак­синиране. Вярно е че в него е записано, че за вак­сини и за вак­синационни дей­ности се заделят 6.57 млн. лв., но това едва ли е сума, която може да пок­рие мащабна антипан­демична кам­пания, предуп­реди Нюз.бг.

България

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие