Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Протест на малки и средни фирми поиска оставката на правителството

Протест на малки и средни фирми поиска оставката на правителството

Протест на малки и средни фирми поиска оставката на правителството

Недовол­ните са соб­с­т­веници и работещи в зат­ворени заведения, фит­неси, образователни и тан­цови школи, актьори, които не са получили под­к­репа от дър­жавата — обещаните 24 лева на ден Десетки пред­с­тавители на неработещи заради противоепидемич­ните мерки дей­ности, протес­тираха вчера пред Минис­тер­с­кия съвет заради това, че не са получили под­к­репа от дър­жавата — обещаните 24 лева на ден. Недовол­ните са соб­с­т­веници и работещи в заведения, фит­неси, образователни и тан­цови школи, актьори. Те поис­каха остав­ките и на премиера Бойко Борисов, на вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, на икономичес­кия минис­тър Лъчезар Борисов, както и на минис­търа на труда и социал­ната политика Деница Сачева, както и на цялото правител­с­тво на Борисов. Протес­тът е под­к­репен от движението „Изп­рави се.БГ“ на Мая Манолова, която също присъс­тва на демон­с­т­рацията. Според нея Борисов ще завещае на след­ващото правител­с­тво мина от без­работица и мина от фалити на малки и на средни фирми. „Аз получих вчера 24 лв. за ноем­ври месец, всъщ­ност 25, искам да им ги подаря на депутатите и да ми обяс­нят как с тях аз мога да си храня семейс­т­вото за един месец. Просто искам да ги подаря, защото това е подиг­равка с нас“, каза Иван Мен­чев и показа парите, които по-късно остави пред врата на Минис­тер­ски съвет. Той е глава на семейс­тво, в което и двамата родители са гот­вачи. Емануил Хрис­тов, също гот­вач, заяви: „Аз и моите 13 колеги все още не сме получили никаква помощ от обещаните пари от екрана. Най-големият куриоз беше, че говорих с колежка от съседно заведение. Всъщ­ност тя също е получила 24 лв. за пос­лед­ния работен ден от ноем­ври, като онзи ден ѝ са се обадили, че всъщ­ност трябва да ги върне, защото е станала грешка в сис­темата и че всъщ­ност тя не е одоб­рена за тези 24 лв., които чакаме тол­кова много време на това провалено правител­с­тво. Искаме остав­ката на Сачева“. Юлиан Нен­чев раз­кри за много сиг­нали от рес­торан­тьор­с­кия биз­нес и от пред­с­тавители на свободни професии в Плевен, които също не са получили помощ. „Не само това. Списъците, които се обявяват за одоб­рени фирми, пос­тоянно се обновяват — фир­мите, които уж са одоб­рени изчез­ват, след това се появяват нови. Хората дори не могат да се ориен­тират одоб­рени ли са, не са ли одоб­рени и дефакто отново те не са получили абсолютно нищо“, каза той. „За никой не е тайна, че кул­турата не беше приоритет на управ­ляващите и преди пан­демията, не е приоритет и в момента. Аз искам да апелирам за адек­ватни мерки и адек­ватна помощ на артис­тите на свободна прак­тика, тъй като ако това продъл­жава да не се случва, артис­тите масово ще бъдат принудени да се преориен­тират към други професии“, каза актьорът Димитър Кос­тадинов. За да се включат в демон­с­т­рацията в София прис­тиг­наха и хора от други градове, които твър­дят, че ком­пен­сациите за зат­ворения им биз­нес, които е тряб­вало да бъдат изп­латени до края на миналата година, все още не са стиг­нали до тях. Става дума за обещаната от МТСП помощ от 24 лв. на ден, както и правител­с­т­вената помощ за самоосигуряващите се и соб­с­т­вениците на фирми. Хора, получили парите си, се налага да ги връщат обратно заради това, че фир­мата им е включена в списъците пог­решка. Според данни на аген­цията по заетостта, които по-рано цитира лидерът на „Изп­рави се.БГ“ Мая Манолова, до края на декем­ври одоб­рените за помощта от 24 лева на ден обез­щетение за служителите са 14 500, но не е ясно колко хора реално са получили парите си. Соб­с­т­веници на зат­ворени фирми от Шумен, Плевен, Стара Загора и Бур­гас твър­дят, че помощта, която е тряб­вало да бъде изп­латена още до края на миналата година не е дос­тиг­нала до тях.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие