Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Половината от кандидатите за работа все още срещат предразсъдъци по време на интервю

Половината от кандидатите за работа все още срещат предразсъдъци по време на интервю

Пазарът на труда в Бъл­гария продъл­жава да бъде динамичен, показва национално количес­т­вено изс­лед­ване на мар­кетин­говата аген­ция BluePoint, проведено през януари 2021 г. по поръчка на TELUS International Bulgaria. Прави впечат­ление, че е налице срав­нително висок дял от лица (около 70%), които споделят, че става все по-трудно човек да намери и започне работа. Когато говорим за специфики на пазара, една трета от анкетираните посоч­ват и наличието на пред­раз­съдъци. Двете въз­рас­тови групи, за които това е валидно в най-голяма степен, са кад­рите без опит на въз­раст до 24 години и хората над 4554 години (53,2%). Въп­реки положител­ната тен­ден­ция, която в голяма степен се дължи на нав­лизането на все по-големи ком­пании у нас, прилагащи “политика на толерантност/приемане“, резул­татите посоч­ват, че има път, който пред­с­тои да бъде изминат. Всеки втори запитан споделя, че е усещал наличие на пред­раз­съдъци по време на интервю за работа. В същото време на почти 30% от рес­пон­ден­тите им се е налагало да скрият вън­шен белег, етническа принад­леж­ност, сек­суална ориен­тация или друго поради страх от неп­риемане. Толеран­т­ността към „раз­лич­ните хора“ на национално ниво все още не е тол­кова широко зас­тъпена — само 2,3% смятат, че бъл­гарите сме изк­лючително толеран­тни, докато 49,5% твър­дят, че общес­т­вото спада в графата „по-скоро нетолеран­тни“. Що се отнася до усещането колко толеран­тни са работодателите у нас, 34% споделят виж­дането, че те не са „отворени“ към раз­личията в кан­дидати за работа. Проуч­ването прос­ледява и кои според пот­ребителите са неп­рием­ливите въп­роси по време на интервю за работа. Сек­суална ориен­тация — 73,3% и цвят на кожата — 69,3% са след­вани от религиозна принад­леж­ност — 57%, планове за деца — 55% и етническа принад­леж­ност — 46%. Усещането, че все пак започ­ваме да узряваме като общес­тво, ясно личи от факта, че всички от изс­лед­ваните лица дек­ларират, че напълно приемат свои колеги, които са много по-млади или по-възрастни, с раз­лични политически убеж­дения, стил на обличане, религиозна принад­леж­ност.

България

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...