Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Оптимизъм за цените на пролетниците

Оптимизъм за цените на пролетниците

Оптимизъм за цените на пролетниците

Слънчогледът се търгува на зелено за по 900 лв./тон, съобщават от сектора

Сериозни заявки за цените на слън­чог­леда и рапицата има тази година, споделят зър­ноп­роиз­водители от Южна Бъл­гария пред Агри.БГ. Вече стана ясно, че офер­тите на зелено за пшеницата в Доб­ру­джа дос­тигат до 380 лв./тон. Засега времето също е на страната на произ­водителите. Ще има ли една успешна година за сек­тора? Агрометеорологич­ните данни сочат, че към този момент със­тоянието на есен­ниците е добро, а очак­ваните през втората половина на месеца валежи ще се отразят благоп­риятно на зим­ните житни кул­тури, при които ще протича фор­миране и наливане на зър­ното. В края на май при част от посевите с пшеница и ечемик в южните райони ще се наб­людава начало на фаза млечна зрелост. Че със­тоянието на есен­ниците в Южна Бъл­гария е по-добро от миналогодиш­ното, сочат и дан­ните от Облас­т­ната дирек­ция „Земеделие“ в Ямбол. „Поради пад­налите дъж­дове в началото на пролетта влагата в поч­вата е много благоп­риятна за раз­витието на зър­нените насаж­дения“, заявява пред БТА дирек­торът на служ­бата Стоян Кунев. Обс­лед­ването на посевите в областта показва, че в много добро със­тояние са 15 на сто от засетите площи, в добро със­тояние — 55 на сто, и в средно — 25 на сто. Поражения има регис­т­рирани в община Тун­джа, където заради навод­нения са пропад­нали 1000 дка пшеница. Добро е и със­тоянието на посевите в Гор­нот­ракийс­ката низина при Пазар­джишко. Зър­ноп­роиз­водителят Иван Кабуров споделя пред Агри.БГ, че в момента кул­турите се раз­виват пер­фек­тно, много добри са метеорологич­ните условия, а пос­лед­ните топли дни са заг­рели поч­вата и са дали силен тласък на слън­чог­ледите. Преди това вегетацията им е била намалена. Въп­реки че той лично не отг­лежда рапица, твърди, че тази в региона засега се раз­вива много добре. „Заяв­ките поне към този момент са за високи цени на рапицата. Има голямо тър­сене. Същото ще бъде и за слън­чог­леда, а и за пшеницата“, комен­тира Кабуров и добави: “Започ­ват да се правят пред­ложения на зелено за слън­чог­леда на цени от 900 лв./тон. Пшеницата е над 30 стотинки за килог­рам. Поне аз получих такива оферти“. Въп­реки високите цени обаче Иван споделя, че той лично не сключва сделки на зелено. Миналогодиш­ната реколта в Пазар­джишко отчете добри добиви за областта, докато в традицион­ните житни региони на страната сушата нанесе големи щети. Анализаторите отдават до извес­тна степен голямото тър­сене на рапица и високите цени на мас­лодай­ните кул­тури на светов­ните пазари именно на нис­ките добиви и лип­сата на складови налич­ности. Още пър­вите дни след Велик­ден прис­тиг­наха сиг­нали, че новата реколта от рапица започва да се тър­гува на европейс­кия фючър­сен пазар със значителен плюс от 11 евро, дос­тигайки 515 евро за тон и то при невиж­дан интерес. В същото време покач­ване се отчете и при пшеницата и ечемика. Този ценови взрив на зър­нените пазари се отдава предимно на сиг­налите за влошени метеорологични условия в основ­ните страни произ­водителки. Дали цените ще останат така съб­лаз­нители и в хода на сезона, е трудно да се пред­с­казва. Според Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво CAPA сред­ните изкупни цени за пазар­ната 2021/22 се очаква те да бъдат по-ниски откол­кото през пазар­ната 2020/21, но да останат над тези, наб­людавани в периода след 2014 година. От зър­ноп­роиз­вод­с­т­вения сек­тор обаче се чуват противоположни твър­дения.

България

Култура

Последната творба на Светлин Русев

Днес показ­ват за първи път Пос­лед­ната, недовър­шена творба на акад. Свет­лин Русев — “Следи върху камък“, показаха за първи път в род­ния му гр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие