Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тенденции при месото: Очакват се най-високите цени за последните три години

Тенденции при месото: Очакват се най-високите цени за последните три години

Тенденции при месото: Очакват се най-високите цени за последните три години

Цените на тон кланично тегло на свин­с­кото месо продъл­жават да се покач­ват плавно. Ценовото ниво през март е с 0,8% над установеното пред­ход­ния месец, но с 19% под нивото на същия период на 2020 г., пише в пос­лед­ния бюлетин на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA). Анализаторите отбеляз­ват, че динамиката на европейс­кия пазар показва извес­тно забавяне на рас­тежа на цените, като за момента сред­ните рав­нища се движат над осред­нените стой­ности за периода 20162020 г., но остават с 11% по-ниски от отчетените през изминалата година, и са категорични, че: „ Цените у нас ще след­ват европейс­ките тен­ден­ции на рас­теж, което ще се под­силва и от сезон­ните пред­пос­тавки, като лет­ните месеци традиционно се отличават с по-високи цени“. Пред­варител­ните данни от Минис­тер­с­т­вото на земеделието за дей­ността на кланиците показ­ват, че промиш­леното произ­вод­с­тво на свин­ско месо през пър­вите два месеца на нас­тоящата година въз­лиза на 9,4 хил. тона. На годишна база е пос­тиг­нат ръст с 12,1%. Прог­нозата на САРА е за по-силно произ­вод­с­тво през 2021 г. Пред­вижда се броят на зак­ланите животни през пър­вото тримесечие да над­вишава с 13,2% отчетения за същия период на 2020 г. „Цената на едро на говеждо и телешко месо отбеляза понижение с 5% през март срав­нено с фев­руари, но пред­вид влиянието на европейс­ките цени, които нарас­т­ват динамично от началото на март и вече над­вишават рав­нищата от 2020 г., може да се очаква повишаване и на бъл­гар­с­ките цени в крат­кос­рочен план“, кон­с­татират от САРА. За двата месеца от началото на годината в кланиците са произ­ведени 950,5 т говеждо и телешко месо спрямо 1032,3 т през същите месеци на 2020 г. Рав­нищата на цените на едро на агнеш­кото месо от началото на годината се движат между 11,7512,00 лв./кг кланично тегло, отбеляз­вайки увеличение с 9% на годишна база. По данни на произ­водителите изкуп­ните цени варират между 6 до 8 лв./кг живо тегло, което пред­с­тав­лява ръст с около 15% спрямо цените от 2020 г. Основ­ните ценови тен­ден­ции за тази година е да има по-високи цени в срав­нение с пос­лед­ните 3 години, като причина е осезаемото увеличение на фуражите, както и от общия инф­лационен натиск, се обоб­щава в бюлетина на CAPA.

България

Култура

Последната творба на Светлин Русев

Днес показ­ват за първи път Пос­лед­ната, недовър­шена творба на акад. Свет­лин Русев — “Следи върху камък“, показаха за първи път в род­ния му гр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие