Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 276, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕК препоръчва внимание към необслужваните кредити в България

ЕК препоръчва внимание към необслужваните кредити в България

Финан­совият сек­тор на Бъл­гария минава през пан­демията от коронавируса с дос­татъчна лик­вид­ност и капиталова адек­ват­ност, но съот­ношението на необ­с­луж­ваните кредити остава високо въп­реки снижението до 5,9% през 2020 година, предуп­реж­дават от Европейс­ката комисия (ЕК) в Есен­ния пакет на европейс­кия семес­тър. Пакетът се основава на есен­ната прог­ноза на ЕК, която отбелязва, че европейс­ката икономика върви от въз­с­тановяване към екс­пан­зия, макар и да е изп­равена пред нови предиз­викател­с­тва. В док­лада по механизма за предуп­реж­дение, който отк­рива потен­циални мак­роикономически дис­баланси, за страната ни е отбелязано още, че от същес­т­вено значение е внимателно да бъде прос­ледено какво се случва с лошите кредити, особено след края на мораториума за плащане на лих­вите и след оттег­лянето на пуб­лич­ната под­к­репа, отпус­кана заради раз­п­рос­т­ранението на Covid-19. Като цяло пазарът на труда у нас не е сериозно засег­нат от икономичес­кия спад през 2020 година — с 4,4%, благодарение на мер­ките на правител­с­т­вото. Като цяло без­работицата се увеличи до 5,1%, но нивата през 2019 година бяха исторически ниски. Очак­ванията са без­работицата в страната да започне да намалява през 2022 година. За първи път от 2012 година страната регис­т­рира дефицит по текущата сметка — в раз­мер на 0,3% от брут­ния вът­решен продукт (БВП). Това се дължи основно на свития туризъм през миналата година, но пък през 2021 година приходите от туризъм започ­наха да се увеличават, а очак­ванията са този процес да продължи и през 2022 година. В Есен­ния пакет е отбелязано още, че досега ЕК е допус­нала 22 национални Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, а Съветът е одоб­рил всеки един от тях. Пред­варително финан­сиране са получили 17 дър­жави в общ раз­мер на 52 млрд. евро. Механиз­мът за въз­с­тановяване и устой­чивост, който е основ­ната част на NextGenerationEU, ще бъде по-тясно интег­риран в новия цикъл на европейс­кия семес­тър през 2022 година. Общият бюджет на механизма е почти 724 млрд. евро под фор­мата на без­въз­мез­дна помощ и нис­колих­вени заеми. Бъл­гария подаде своята заявка за тези сред­с­тва в края на октом­ври. По тази европейска схема страната ни ще получи 6,6 млрд. евро под фор­мата на без­въз­мез­дни сред­с­тва. Бъл­гария реши да не кан­дидат­с­тва за заемни сред­с­тва.

България

Президентът: Ще отстоявам суверенитета, закона, сигурността и справедливостта

Президентът: Ще отстоявам суверенитета, закона, сигурността и справедливостта

Държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова встъпиха в длъжност за своя втори мандат

Румен Радев и Илияна Йотова встъпиха в …

Прочети още:

Loading...

Култура

Сценаристката на “Петя на моята Петя“ Нели Димитрова: Това е най-личният ми сценарии, той е кауза

Сценаристката на “Петя на моята Петя“ Нели Димитрова: Това е най-личният ми сценарии, той е кауза

„Елица, сес­т­рата на Петя Дубарова, ни се довери. Прос­леди всеки един от етапите, но никога не се е месила в сюжета”, раз­к­рива една от авторк…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Новозеландската премиерка Джасинда Ардърн отложи сватбата си

Новозеландската премиерка Джасинда Ардърн отложи сватбата си

Премиер­ката на Нова Зелан­дия Джасинда Ардърн отмени сват­бата си поради засилените ограничения, наложени от ней­ното правител­с­тво заради разпр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...