Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Български и международни звезди се събират на сцената в Банско

Жан­рово раз­нооб­разие и богата прог­рама от 7 до 14 август пред­лага Бан­ско джаз фест 2021. Васил Пет­ров и Акага са сред бъл­гар­с­ките звезди. Певци и музиканти от 7 дър­жави ще вземат учас­тие в Бан­ско джаз фест 2021. Любими музиканти от Авс­т­рия, Гър­ция, Тур­ция, Румъния, Сър­бия и Северна Македония ще пред­с­тавят най-новите си музикални проекти на сцената в града.

Пър­вото меж­дународно учас­тие е на 8 август, една от най-популярните групи в Северна Македония — Foltin ще излезе на сцената. Бан­дата ще във­лече аудиторията в своето “електро-акустично псев­доемиг­ран­т­ско кабаре“, в което музиката е трудна за дефиниране, звучи неп­ред­с­казуемо. На след­ващия ден вед­нага след Вики Алмазиду пуб­ликата ще види музикан­тите от Human Touch. В своята богата биог­рафия…

Прочети още…

Изложба “От Търновград до Мисионис... през Китай“

Изложба “От Търновград до Мисионис... през Китай“

С излож­бата “От Тър­нов­г­рад до Мисионис … през Китай“ в Тър­говище гос­тува проф. д-р Пламен Лег­кос­туп. Екс­позицията вече е под­редена в Художес­т­вената галерия “Никола Маринов“, откри се на 29 юли. За ценителите на изоб­разител­ното изкус­тво са показани 41 творби — живопис и графика. Сред тях са и две платна на тема “Мисионис“ — древ­ният град край Тър­говище, чието минало и раз­витие въл­нува не само археолозите, а и худож­ниците.

Близо пет години от житейс­кия път на родения във Велико…

Прочети още…

Археолози представиха резултатите от проучване на средновековна крепост край Воден

Екип от преподаватели и студенти от Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии (УниБИТ) и археолози от Регионал­ния исторически музей в Ямбол пуб­лично са пред­с­тавили отк­ритите находки от таз­годиш­ните проуч­вания на археологичес­кия обект “Мал­кото кале“ край боляров­с­кото село Воден. Дирек­торът на музея в Ямбол е ас. д-р Стефан Бакърджиев.В пред­с­тавянето са учас­т­вали рек­торът на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, пред­седателят на Академич­ното съб­рание проф. д.ик.н. Стоян Ден­чев и…

Прочети още…

Марта Джурина - носител на престижната награда БАЗА 2021

Носител на прес­тиж­ната наг­рада за млад съв­ременен артист БАЗА 2021 е Марта Джурина — една от учас­т­нич­ките в излож­бата „Смела нова Земя: гледайки нап­ред през спомените“. Организирана е от Дър­жав­ния кул­турен инс­титут към Минис­търа на вън­ш­ните работи, Асоциацията на бер­лин­с­ките худож­ници и Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут в Бер­лин. Излож­бата с куратор Ния Табакова. Учас­т­ваха 9 млади бъл­гар­ски артисти и 10 нем­ски худож­ници, се проведе през юли в галерията на Асоциацията на бер­лин­с­ките худож­ници в…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие