Дни на китайската култура в София ще представят красотата на Изтока

От 24 юни до 6 юли, Китайс­кият кул­турен цен­тър отново отвори врати за любителите на традицион­ното и съв­ременно китайско изкус­тво През 2019 г. Дните на китайс­ката кул­тура са пос­ветени на традициите и забележител­нос­тите на провин­ция Джъд­зян. Н.Пр. Дун Сяод­зюн, извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на КНР в Бъл­гария, зам.министърът на кул­турата г-жа Амелия Гешева и пред­с­тавител на ръковод­с­т­вото на Столич­ната община отк­риха Дните на китайс­ката кул­тура в София на 24 юни в сградата на Китайс­кия кул­турен цен­тър с излож­бата „Красотата на Изтока”.

Изложените екс­понати са от Музея на една от най-красивите китайски провин­ции и раз­к­риват хилядолет­ната история и необят­ната дъл­бочина на китайс­ката кул­тура, изразяваща арис­ток­ратич­ния и изтън­чен живот на юг от река. Яндзъ.Музеят на провин­ция Джъд­зян е основан през 1929 г.и има ранг на национален музей, със зас­т­роена площ над 40 000 кв. м.Класиран е на 15-то място в светов­ната класация на музеите.

В Театър „Азарян” на НДК бе пред­с­тавен спек­такъл на извес­т­ния тан­цов със­тав за съв­ременни танци от Театъра за песни и танци на провин­ция Джъд­зян, под над­с­лов „Живот в душата на танца”. От 23 юни до 2 юли ще бъдат организирани и два курса: по китайско бойно изкуство„Бадзицюен” и въвеж­дащ курс по китайско изоб­разително изкус­тво и калиг­рафия.