Открити са нови документи, свързани с Васил Левски

В Кар­лово бе кул­минацията на чес­т­ванията по повод 182-ата годиш­нина от рож­дението на Васил Лев­ски. Национал­ният музей в род­ния град на Апос­тола пос­рещна посетителите с непоказ­вани до момента документи, свър­зани с издир­ването на Лев­ски след обира в Арабаконак.

Оригиналите на докумен­тите продъл­жават да се съх­раняват в осман­с­кия архив в Истан­бул, а в музея се намират тех­ните копия, които са преведени на бъл­гар­ски език от османо-турски. Отк­рити са още през 2018 г. от специалист на Национал­ния музей по време на негова коман­дировка в дър­жав­ния архив на Тур­ция.

Благодарение на уред­ника на музея Вик­тор Ком­бов бе отк­рита и уникал­ната фотог­рафия на Васил Лев­ски, на гърба на която пише от къде е, на колко години, с какви очи. Ком­бов твърди, че с тази снимка Лев­ски е издир­ван от тур­с­ките власти. Докумен­тите се отнасят към периода, когато осман­с­ката власт вече активно издирва точно Васил Лев­ски.