Красимира Стоянова с концертно изпълнение на “Евгений Онегин“

Красимира Стоянова с концертно изпълнение на “Евгений Онегин“

Световнопризнатото ни сопрано ще бъде солист на Симфоничния оркестър на БНР на 21 декември

Светов­ноиз­вес­т­ната оперна прима Красимира Стоянова ще пред­с­тави кон­цер­тно изпъл­нение на операта “Евгений Онегин“ от Пьотр Илич Чай­ков­ски със Сим­фонич­ния оркес­тър и Смесения хор на БНР под дириген­т­с­т­вото на Павел Балев. Рециталите на Красимира Стоянова “Славян­ски оперни арии“, “Верди Арии“ и “Веризмо“, съв­мес­тно с маес­тро Балев, получават “Меж­дународ­ната класическа музикална наг­рада 2012“, както и годиш­ните наг­ради на гер­ман­с­ката музикална критика за 2012, 2014 и 2017. Очаква се кон­цер­тът да е едно от цен­т­рал­ните музикални събития в НДК през сезон 2019/20. Той ще се със­тои на 21 декем­ври и е съв­мес­тна продук­ция на Двореца и БНР.

Заедно със Стоянова на сцената на зала 1 в основ­ните роли ще видим солиста на Софийс­ката национална опера Атанас Младенов като Евгений Онегин, лауреата на оперни кон­курси Михаил Михай­лов — Лен­ски, мецосоп­раното Виолета Радомир­ска в образа на Олга, която през сезона дебютира на сцената на Милан­с­ката Ла Скала, както и по-малко поз­натия за бъл­гар­с­ката пуб­лика бас Иво Стан­чев (Гремин), който пее в Испания и Гер­мания.

Светов­ноиз­вес­т­ната оперна певица Красимира Стоянова нап­рави дарения през 2016 г. като под­к­репи благот­ворител­ната кам­пания за обновяване на музикал­ните инс­т­рументи на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, която Общин­ска фон­дация „Русе – град на свобод­ния дух“.