Ансамбъл “Чинари“ представя българската култура и традиции в Китай

Ансамбъл “Чинари“ представя българската култура и традиции в Китай

На 12 декем­ври “Магията на танца“ ще зав­ладее зала 1 на НДК.

Ансам­бъл “Чинари“ ще пред­с­тавя страната ни на Форум за кул­турно сът­руд­ничес­тво в Пекин, от 10-ти до 16-ти ноем­ври. Срещата е между Китай и 17 страни от Цен­т­рална и Източна Европа. Бъл­гар­с­ката кул­тура и традиции ще бъдат пред­с­тавени от Любомира Пав­лова от ансам­бъл “Чинари“.

Млада, талан­т­лива и амбициозна, тя е един от ангел­с­ките гласове на трио “Бул­гарина“, най-новият фор­мат към “Чинари“, чиято дебютна песен “Химера“ стремително върви към върха в музикал­ните класации в страната. Именно момичетата от трио “Бул­гарина“ — Любомира Пав­лова, Радос­тина Николова и Деница Стой­кова, впечат­лиха с таланта и излъч­ването си пред­с­тавителите на всички дър­жави от Европа и Китай на срещата в София, миналата година.