НИМ представи древни находки и нови открития

НИМ представи древни находки и нови открития

Сред екс­понатите са микен­ска керамика от къс­ната брон­зова епоха, златни пръс­тени от Калиакра и изк­лючително ценни визан­тийски монети. Отк­риването е на 12 декем­ври от 16.00 ч., в Кръгла зала на Национал­ният исторически музей.

През 2019 г. археолозите от Национал­ния исторически музей проведоха археологически раз­копки на 16 обекта и два теренни обхода.

Геог­раф­с­кият обх­ват се раз­п­рос­тира от Дунав­с­ката рав­нина до Родопите през Чер­номор­с­кото крайб­режие, включително Витоша, Плана планина и Тракийс­ката низина. Проучените обекти са от раз­личен харак­тер като: селищни и над­г­робни могили, антични и сред­новековни крепости и селища.

За първи път ще бъде показан най–впечатляващият пред­мет от гроб­ните дарове – масивен златен пръс­тен. Отк­рит в сред­новеков­ната мор­ска столица — Калиакра, под ръковод­с­т­вото на доц. д-р Бони Пет­рунова.

Пръс­тенът е от извес­т­ния „Калоянов тип“, но с много по–детайлна и изящна украса по хал­ката, изоб­ражение на гълъб, над­пис и моног­рам на император­с­ката фамилия в Кон­с­тан­тинопол. Той е отк­рит в един от гробовете на нас­лед­ник на Палеолозите, Гос­подин на Калиакра и вероятно род­с­т­веник на Балик и Доб­ротица (извес­тни в историята като владетели на Доб­ру­джан­с­кия дес­потат през XIV век). Уникал­ната находка раз­кри името на пог­ребания – Георги, както и знат­ното му потекло.

Изк­лючително рядка монетна находка от „Къс­ноан­тична и сред­новековна крепост – „Балък Дере“, територията на Ивай­лов­г­рад, е един от акцен­тите в излож­бата. Монет­ното сък­ровище — 6 монети на Алек­сий I Ком­нин отсечени през 1081 г., е отк­рито от Ивайло Кънев, главен уред­ник в отдел „Археология” в НИМ.