Галерия Арте представя СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ

Галерия Арте представя СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ

Монолози – рисунки в изолация“

28 май – 12 юни 2020

Излож­бата пред­с­тавя рисунки от пос­лед­нитe два месеца, в условия на принудителна изолация. Рисунки съз­дадени в ситуация, в която психич­ната среда е натоварена от екзис­тен­циални нап­режения и есхатологични пред­чув­с­т­вия, от изп­лували атавис­тични и архетипни сенки. Ситуация, която изос­тря сетивата ни за отсъс­т­ващото, за отнетото, за онова, което коп­неем, за допир, близост, общение, споделяне, усещане за смисъл. В отк­ритите праз­нини нах­луват зак­рити съдър­жания, фик­ции, спон­танно желание за рав­нос­метка, привиж­дащи се метафизични очак­вания.

Излож­бата включва работи в три тематични посоки, които взаимно се допус­кат и допъл­ват, за да със­тавят кар­тина на живота, в диапазона от сетивно-чувственото, до интуициите за сак­рал­ното, като обсеб­ваща сила.

Цикълът „Докос­ване“ — търси израз на страс­тите, коп­нежите, съд­бов­ната обвър­заност на веч­ната двойка.

Зав­ръщане“ — търси пътя на човека, екзис­тен­циал­ната драма, съд­бов­ната предоп­ределеност, жер­т­веното, зав­ръщането към изначал­ното.

Свещеното“ — търси мотиви от влизането в свещеното време на страс­т­ната сед­мица, с появата на теми като: „Рож­дес­тво“, „Кръщението“, „Влизане в Йерусалим“, „Раз­пятието“, „Въз­к­ресението“, „Прит­чата за Доб­рия пас­тир“.

Монолози – рисунки в изолация“, е раз­говор със себе си, за живяното, желаното, коп­неж­ното, фик­циите и утопиите, за тър­сенето на смисъла, за убеж­дението, че истината се раз­к­рива в извън­ситуатив­ната тотал­ност на битието. Така ситуацията на „COVID19”- изолация, ни изважда от инер­циите на пов­сед­нев­ното, профан­ното, кон­сумативно живеене и ни сближава с тотал­ността на универ­сал­ните съдър­жания.“

Станис­лав Памук­чиев, май 2020