Кейт Бланшет влиза в журито на фестивала във Венеция

Кейт Бланшет влиза в журито на фестивала във Венеция

Кейт Блан­шет ще пред­седател­с­тва журито на фес­тивала във Венеция. Лука Зая, управителят на Венето, заяви, че събитието ще се проведе, както е планирано — от 2-ри до 12-и сеп­тем­ври. Лука Зая от борда на “Биенале ди Венеция“, заяви, че ще има по-малко филми тази година. Пъл­ният със­тав ще се обявяви до края на юли.

Алберто Бар­бера заяви: „Кейт Блан­шет не е просто икона на съв­ремен­ното кино, ухаж­вана от най-големите режисьори през пос­лед­ните 20 години и обожавана от всички киномани. Ней­ният ангажимент в художес­т­вената и хуманитар­ната област и опаз­ването на окол­ната среда, както и защитата ѝ за еман­ципацията на жените във фил­мовата индус­т­рия, я нап­равиха вдъх­новение за общес­т­вото като цяло. Ней­ният огромен талант на акт­риса, съчетан с уникал­ната ѝ интелиген­т­ност и иск­рена страст към киното, са идеал­ните качес­тва за пред­седател на журито”. Блан­шет спедолели: „Фес­тивалът във Венеция е праз­ник на провокатив­ната и вдъх­новяваща среда, която е киното във всич­ките му форми. Привилегия и удовол­с­т­вие е да бъда таз­годишен пред­седател на журито.“