Пътната чанта и салфетката на Мария Антанета са прдадени за 60 хилади евро

Тези две вещи, принад­лежали на кралицата на Фран­ция Мария Антоанета (17551793), са продадени на аук­цион във Вер­сай за 60 хиляди евро. Сред пред­метите около 190 на брой, са вещи, книги, документи, статуетки на пред­с­тавители на Бур­боните и Орлеан­с­ките хер­цози. Бялата сал­фетка на Мария Антоанета е украсена с орнаменти на роза и лилия. Тя я изпол­зва на тър­жес­т­вен обляд по време на коронацията на Люд­виг XVI през юни 1775 г. Сал­фет­ката дос­тига цена от 14,5 хиляди евро. Пър­воначал­ната цена е 23 хиляди евро. Дър­веният куфар с който е пътувала кралицата струва