Джордж Клуни протестира срещу расизма

Джордж Клуни протестира срещу расизма

Джордж Клуни зак­лейми расизма в прочув­с­т­вено есе за „The Daily Beast“, срав­нявайки го с пан­демия, за която не е отк­рита вак­сина. Това се случи на фона на протес­тите в САЩ след смъртта на Джордж Флойд, предадоха от „Кон­так­мюзик“.

Колко пъти сме били свидетели на убийс­т­вата на цвет­нокожи хора от полицията? Тамир Райс, Филандо Кас­тил, Лакан Мак­доналд. Едва ли някой се съм­нява, че Джордж Флойд беше убит. Видяхме как той пое пос­лед­ния си дъх в ръцете на четирима полицейски служители. Сега сме свидетели на друга реак­ция на непокор­с­тво срещу сис­тем­ното жес­токо отношение към наши съг­раж­дани, как­вато наб­людавахме и през 1968-а, 1992-а и 2014-а. Не знаем кога тези протести ще стих­нат. Надяваме се и се молим, че повече никой няма да бъде убит. Знаем, че малко неща ще се променят“, пише актьорът.

Холивуд­с­ката звезда отп­равя призив за фун­дамен­тална промяна, която да сложи край на расовите пред­раз­съдъци и срав­нява казуса с нас­тоящата коронавирусна пан­демия. „Гневът и чув­с­т­вото на без­силие още вед­нъж ни напом­нят колко малко сме израс­нали като дър­жава след пър­вород­ния ни грях — роб­с­т­вото. Фак­тът, че не купуваме и продаваме други човешки същес­тва не е повод да се окичим с медал. Нуж­даем се от промяна в прилагането на законите и в криминал­ната ни правосъдна сис­тема. Това е нашата пан­демия. Тя заразява всички нас и за 400 години все още не сме отк­рили вак­сина“.