Кинофестивалът във Венеция ще се проведе с промени

Кинофестивалът във Венеция ще се проведе с промени

Дирек­торът на проявата Алберто Бар­бера изрази задовол­с­т­вото си, че форумът ще се проведе при минимално сък­ращаване на кинот­вор­бите. Шоуто ще продължи за кинофес­тивала във Венеция от 2 до 12 сеп­тем­ври.

Организаторите работят по план за 77-мото му издание, като леко е намален броят на фил­мите в кон­кур­с­ната прог­рама. Ако прог­рамата бъде запазена, Мос­т­рата ще бъде пър­вият кинофес­тивал след пан­демията.

Дирек­торът на проявата Алберто Бар­бера изрази задовол­с­т­вото си, че форумът ще се проведе при минимално сък­ращаване на кинот­вор­бите. Бар­бера инфор­мира също, че значителен брой режисьори ще прис­тиг­нат в Лидо. В официал­ната селек­ция ще фигурират между 50 и 55 ленти, тя ще бъде огласена на 28 юли. Прожек­циите ще се проведат на традицион­ните им места, като са пред­видени и две на отк­рито. Тази година сек­цията “Вир­туална реал­ност“ ще се проведе онлайн, а сек­цията “Скон­фини“ отпада. Това ще проведат повече прожек­ции с физическо дис­тан­циране в над­п­реварата за “Злат­ния лъв“.