Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Националната галерия Поднася излжбата “Цветя за медиците“

Националната галерия Поднася излжбата “Цветя за медиците“

Националната галерия Поднася излжбата “Цветя за медиците“

Отк­риването бе на 14 юли и продъл­жава до 13 сеп­тем­ври в Двореца, пл. „Княз Алек­сан­дър I” № 1. Свободен вход за всички медици!

Излож­бата „Цветя за медиците“ пред­с­тавя изб­рани творби от фон­довете на Национал­ната галерия, обединени тематично чрез най-интимните измерения на изкус­т­вото – цветята с тях­ното многооб­разие и хар­мония. В раз­лич­ните авторови интер­п­ретации тези чув­с­т­вителни форми от природата се прев­ръщат в катализатор на дъл­боки чув­с­тва, предиз­вик­ващи оптимизъм и раз­мисъл. Едва ли има по-подходящо време от нас­тоящия драматичен момент на борба с коронавируса, за да покажем обаянието, изящес­т­вото, въл­шеб­с­т­вото, омай­ността и великолепието на света.

Екс­позицията е пос­ветена на медицин­с­ките работ­ници и на хората от пър­вата линия в преодоляване на опас­ността. Зав­ръщане към нор­мал­ния живот Национал­ната галерия прави чрез твор­бите на Захари Зог­раф, Владимир Димитров-Майстора, Олга Визингер-Флориан, Иван Милев, Данте Рики, Сирак Скит­ник, Дечко Узунов, Никола Танев, Вера Нед­кова, Пор­фирий Н. Крилов, Мара Йосифова, Йор­дан Кацамун­ски. Една изложба, под­гот­вена с чув­с­тво за голяма благодар­ност към бъл­гар­с­ките медици.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...