Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Морско лято“ – изложба живопис на Димитър Чолаков

„Морско лято“ – изложба живопис на Димитър Чолаков

„Морско лято“ – изложба живопис на Димитър Чолаков

12-31 август Арт Галерия “Ларго“ – Варна

Арт Галерия “Ларго“ пред­с­тавя за първи път в своите салони от 12 август извес­т­ния бъл­гар­ски худож­ник Димитър Чолаков. Той има десетки учас­тия в сборни изложби, кон­курси и пленери в мор­с­ката столица, няколко самос­тоятелни изложби. Екс­позицията се нарича „Мор­ско лято“ — включени са 25 творби, изпъл­нени с така харак­тер­ния и раз­поз­наваем стил на професора.

За своето твор­чес­тво худож­никът споделя: „Винаги рисувам и живопис­вам това, което съм почув­с­т­вал със сетивата и сър­цето си. Светът и със­тоянията му са без­к­райни и се опит­вам да ги отк­рия, усетя и предам чрез моите кар­тини. Не живопис­вам бук­вално обек­тите и света около мен. Другият свят, който не се вижда, но същес­т­вува, е моя интерес и се стремя да го предам чрез кар­тините си.“

Най-характерното за нас­тоящата изложба е свет­лината. В почти всички творби e уловена типич­ната, поз­ната бяла свет­лина, харак­терна за мор­с­ките градове през лятото. В кар­тините тя пул­сира, тупти, заедно с полъха на мор­с­кия бриз, който е раз­люлял обек­тите на авторовото внимание. Въп­реки, че стилът на худож­ника може да бъде наречен, „преживяна абс­т­рак­ция“, в кар­тините зрителят ще отк­рие кон­к­ретика, свър­зана най-вече с изконно свър­заните с морето и мор­с­кия бряг идеологеми.

Ще видим пей­зажи на мор­с­кия бряг, в които залива учуд­ващо прилича на вар­нен­с­кия, а носът на хоризонта прилича на Галата. Ще потънем в живопис­ния свят на плат­ната „Утро“ и „На брега“. Худож­никът е от класа на акад. Свет­лин Русев със специал­ност „Живопис“. От 1990 до 2013 г. е дирек­тор на ХГ „Никола Маринов“ в Тър­говище. През 1999 г. специализира в “Cite des Arts” — Париж.

Димитър Чолаков има над 50 самос­тоятелни изложби в Бъл­гария и в чуж­бина. Учас­тва в повече от 100 меж­дународни изложби, пленери и сим­позиуми.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...