Акад. Антон Дончев: Историята не се разкайва!

Акад. Антон Дончев: Историята не се разкайва!

Живият класик на българската литература е награден с Почетния знак на парламента

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната Комисия по кул­турата и медиите Вежди Рашидов връчи почет­ния плакет на Народ­ното съб­рание на Антон Дон­чев за изк­лючител­ния му принос в бъл­гар­с­ката кул­тура и духов­ност. Това стана на специална твор­ческа вечер, пос­ветена на 90-годишния юбилей на живия класик на бъл­гар­с­ката литература.

​Вежди Рашидов се обърна към Антон Дон­чев с думите: „Скъпи учителю, има хора, които срещаш по пътя си и научаваш истини, които преоб­ръщат живота ти за добро, чест и човеколюбие. Има творци, които успяват да изв­лекат и от най-мрачните дъл­бини на миналото светъл лъч за вяра в бъдещето.От твоето изк­лючително твор­чес­тво можах да нап­равя извода, че  изгубеното злато може да се намери, но изгубеното историческо време – никога. От самото начало на нашето запоз­нан­с­тво раз­б­рах, че животът ти е осветен от свет­лината на музите-вдъхновителки и пок­ровителки на словото, изкус­т­вото и науката”, се обърна Вежди Рашидов към акад. Антон Дон­чев. В изпъл­нено с мъд­рост слово авторът на „Време раз­делно” заяви: „В момента целият свят и нашата дър­жава играят най-страшната пар­тия шах с реал­ността. Големият проб­лем на нашето време е бър­зината на мес­тенето на ходовете. В класичес­кия шах на двамата играчи се дават два часа и половина. Днес е друго: моят син играе на ком­пютъра си шах с Ричард Бран­сън. Те играят пар­тии по една минута. И нашите политици трябва да се научат да играят пар­тии по една минута. Това, което днес се случва, е липса на реак­ции… Протести – цели два месеца и половина, резул­тат – никакъв. Защо е това? Ние оставихме света, оставихме Бъл­гария, без да се раз­берем за правилата, по които се мес­тят ходовете – това е елемен­тар­ната етика, тър­сене на рав­новесие между доб­рото и злото. Това са проповяд­вали и нашите богомили. „Време раз­делно” е точно роман, който говори за избора. За тол­кова време не можахме да напишем една елемен­тарна етика как се мес­тят ходовете на доб­рото и злото. Историята не се раз­кайва. Благодаря на всички вас, че дой­дохте на моя праз­ник! Той е една свещ! Вие увеличавате свет­лата армия на хората, за които се сещам с добро!” Водещият на тър­жес­т­вото, писателят и издател Иван Гранит­ски завърши вечерта параф­разирайки Андре Мороа: „Антон Дон­чев е другото име на човеш­кото дос­тойн­с­тво и класичес­кото съвър­шен­с­тво!”