Деля Чаушева „предизвика” „Гравитационен тласък”

Деля Чаушева „предизвика” „Гравитационен тласък”

Нова и интересна изложба за ценителите на изкус­т­вото в Галерия “Сер­дика“ на Жен­с­кия пазар. Това е „Гравитационен тласък“ – най-новите творби мас­лена живопис и рисунки на Деля Чаушева. Отк­риването бе на 16 сеп­тем­ври .

Екс­позицията ще може да бъде видяна до 17 октом­ври. В галерия “Сер­дика“ пуб­ликата са под­редени мас­лени платна голям фор­мат, рисунки, изпъл­нени с пас­тел и въг­лен. Те отк­риват на зрителите неподозиран свят от абс­т­рак­тни форми и ениг­матични прос­т­ран­с­тва, съз­дадени от худож­нич­ката и инс­пирирани от чудесата на Универ­сума.

Всички творби Деля Чаушева избира да нарече “Гравитационен тласък“, като заг­лавието на серията рисунки е „Пътуваща в сен­ките“. Чаушева работи абс­т­рак­т­ната живопис, като с времето изг­ражда свой соб­с­т­вен раз­поз­наваем и устой­чив почерк. Художес­т­веното ѝ образование е белязано от две значими имена в пол­с­кото изкус­тво – завър­шва специал­ност „Живопис” при проф. Йежи Новошел­ски в Краков­с­ката художес­т­вена академия „Ян Матейко”, а като втора специал­ност – „Графика” при професорите Вей­ман и Буш. Автор­ката има зад гърба си много изложби в страната и чуж­бина, носител е на национални и меж­дународни наг­ради.