Архитектурното наследство в акварелите на арх. Белин Моллов

Архитектурното наследство в акварелите на арх. Белин Моллов

Самос­тоятелна изложба, наречена “Архитек­турно нас­лед­с­тво от столицата, страната и Европа, изоб­разено с акварел“, показва арх. Белин Мол­лов по повод Деня на София. В излож­бената зала на Дър­жавна аген­ция „Архиви“ ще се нас­ладите на красиви кар­тини, които раз­каз­ват история, имат за цел да фокусират вниманието върху впечат­ляващи сгради и ансам­бли от София. За за да се раз­шири пред­с­тавата за кон­тек­ста, в който се е раз­вивала архитек­турата на столицата и на Бъл­гария като цяло, селек­цията е допъл­нена и с архитек­турни обекти от Европа. Нав­сякъде по света архитек­тур­ните памет­ници са част от кул­турно историчес­кото нас­лед­с­тво на градовете. Това пот­вър­ж­дава и авторът на излож­бата  “Архитек­турно нас­лед­с­тво от столицата, страната и Европа“ арх. Белин Мол­лов. Излож­бата може да бъде раз­г­ледана до 30 сеп­тем­ври.