Софийски музикални седмици“ със спектакъл на Сцена „Сълза и смях“

Софийски музикални седмици“ със спектакъл на Сцена „Сълза и смях“

Музикал­ният фес­тивал Софийски музикални сед­мици е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столична община за 2020 г. и носител на лей­бъла за качес­тво „Европа за фес­тивалите, фес­тивалите за Европа” на Европейс­ката фес­тивална асоциация.

В таз­годиш­ното си 51-во издание фес­тивалът включи заг­лавието „Телефонна зависимост” – спек­такъл в две дейс­т­вия по монооперата „Човеш­кият глас“ от Фран­сис Пуленк със солист Марияна Панова – соп­ран, както и камер­ната опера „Телефонът“ от Джан Карло Меноти, чиито солисти бяха Станис­лава Момекова – соп­ран и Йосиф Славов – баритон.

Учас­т­ваха и актьорът – Николай Серафимов, на рояла ще бъде Драгомир Йосифов. Пред­с­тав­лението бе на 23 сеп­тем­ври на Сцена „Сълза и смях“.

В прог­рамата на феста до 1 октом­ври ще бъдат отбелязани и годиш­нини от рож­дението на Хенри Пър­сел, Карл Щамиц, Луд­виг ван Бетовен, Йор­дан Дафов, Кирил Илиев­ски, Христо Йоцов.

Днес в Зала НМА проф. д-р Анелия Янева ще пред­с­тави книгата на Маша Илиева „Исторически танци“. В след­ващите дни в кон­цер­тен ком­п­лекс „Бъл­гария” – Студио „Музика”, фес­тивал­ната пуб­лика ще се запоз­нае с книгата на Илия Граматиков „Инс­т­румен­тал­ните кон­церти на Георги Арнаудов”. Доц. д-р Мом­чил Геор­гиев, селек­ционер на фес­тивал­ната прог­рама.