Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Корея Cheonan World Dance (Чонан Уърлд Данс). Тан­цовият със­тав пред­с­тави емб­лематични пос­тановки в няколко общи кон­церта заедно с други интер­национални групи в градовете Чонан и Мокпо. Дирек­торът Данаил Цолов е поз­д­равен лично от кмета на град Чонан по време на една от прог­рамите. Тан­цовият фес­тивал в Южна Корея е един от прес­тиж­ните в света като ежегодно е посещаван от над милион души.

Димо Колибаров гостува с графики в галерия „Пролет“

Димо Колибаров гостува с графики в галерия „Пролет“

От 26 сеп­тем­ври до 25 октом­ври галерия „Пролет“ пред­с­тавя изложба — графика на Димо Колибаров.

Доц. Димо Колибат­ров е завър­шил Национал­ната художес­т­вена академия, специал­ност графика, с множес­тво меж­дународни наг­ради и отличия. Преподавател в Национал­ната художес­т­вена академия, дирек­тор на филиал на НХА — Бур­гас. Гост на излож­бата бе проф. д-р Марин Доб­рев — изкус­т­вовед, дирек­тор на Град­ска художес­т­вена галерия Стара Загора.

Ретроспектива на Едвард Мунк показва засенчените от „Викът“ творби

Ретроспектива на Едвард Мунк показва засенчените от „Викът“ творби

Голяма рет­рос­пек­тивна изложба на твор­чес­т­вото на Едвард Мунк (18631944) в Париж показва кар­тини, малко поз­нати на широката пуб­лика, съоб­щава АФП.

Викът“ е произ­ведението с иконичен статут, което засен­чва част от твор­чес­т­вото на нор­веж­кия худож­ник. Сега париж­кият музей „Орсе“ излага жените вам­пири на Мунк, част от цикъла „Живот, любов, смърт“. Излож­бата, отк­рита е пътуване в най-интимните платна на шес­т­десет­годиш­ното твор­чес­тво на автора.

Худож­никът рисува в Нор­вегия, в Париж и Бер­лин…

Прочети още…

“Духът на акварела“ гостува в Плевен

Пред­с­тавителна изложба на Третото меж­дународ­ното триенале “Духът на акварела“ гос­тува в Плевен. Колек­цията бе показана за първи път пред ценителите на изящ­ното изкус­тво в Художес­т­вена галерия „Илия Беш­ков“ на 26 сеп­тем­ври.

Със­тоя си и демон­с­т­рация на акварелни тех­ники от Селма Тодорова, куратор и организатор на излож­бата. Днес от 10.00 ч. има отново демон­с­т­рация с учас­тието на Красимир Тодоров. Инициатор за прес­тиж­ния форум е фон­дация „Меж­дународно акварелно общес­тво — Бъл­гария“.

В…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие