Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Какво е „дете в риск”: Въпрос за 290 000 000 лева

Какво е „дете в риск”: Въпрос за 290 000 000 лева

Какво е „дете в риск”: Въпрос за 290 000 000 лева

НПО-та са в тежък конфликт на интереси, участват в екипите, определящи децата в риск, а същевременно усвояват пари за тяхната „защита”

Арх. Христо Ген­чев и

д-р Марин Ген­чев

Член 47 от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария пос­тановява, че “отг­леж­дането и въз­питанието на децата до пъл­нолетието им е право и задъл­жение на тех­ните родители”.

За проб­лемите свър­зани с новото социално законодател­с­тво се изговори много. Поради медий­ния пох­лупак интересът е огромен. Фейс­бук групата Национална група “Родители обединени за децата” вече над­х­върли 204 хил. члена. В същото време чуваме изказ­вания от рода на: “Няма да вземаме масово деца!”, “Какво ще ги правим тези деца, като ги вземем?”. Те силно напом­нят за кул­товата реп­лика “Истан­бул­с­ката кон­вен­ция не противоречи на Кон­с­титуцията!” Както тогава така и сега управ­ляващите отказ­ват диалог с хората.

Става дума за пари, власт, деца и национална сигур­ност.

В този материал ние ще обър­нем внимание на някои ключови кон­цеп­ции на дейс­т­ващото и ново законодател­с­тво за зак­рила на детето. За съжаление няма как да минем без цитирането на тек­с­тове от закони. Tе са важни за изяс­няването на четири ключови понятия — “дете в риск”, “насилие над дете”, “мул­тидис­цип­линарен екип” и “час­тен дос­тав­чик на социални услуги”.

Кон­с­титуцията гаран­тира неп­рикос­новен­ност, но не и при наличие на “дете в риск”

По Кон­с­титуция и много меж­дународни кон­вен­ции дър­жав­ната машина няма право да се намесва на родителите как си въз­питават децата. Това е така за всяко дете освен ако детето не попадне в категорията “дете в риск”.

“Дете в риск” се явява границата, от която нататък дър­жавата има право да се намесва. А едно дете става “дете в риск” след сиг­нал (включително анонимен) и преценка на социален работ­ник.

Какво според закона е “дете в риск” и “насилие над дете”?

От Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика може би ще посочат, че има ясни критерии кога едно дете попада в тази опасна категория. Ще говорят за деца жер­тви на тежки прес­тъп­ления. Но за да сме точни нека видим какво пише в закона:

“Дете в риск“ е дете … което е жер­тва на … насилие, … или наказание в или извън семейс­т­вото му;”

Гореописаният текст е сам по себе си много широко скроен, но нека видим какво раз­бира законодателят под тер­мина “насилие на дете”:

“Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сек­суално насилие, пренеб­рег­ване, … което може да се осъщес­т­вява в семейна, училищна и социална среда.

“Физическо насилие“ е … включително причиняване на болка или страдание без раз­с­т­ройс­тво на здравето. “Психическо насилие“ са всички дейс­т­вия, … като под­ценяване, …, както и нес­пособ­ността на родителя … да осигури под­ходяща под­к­репяща среда.

Всеки, който е въз­питавал е запоз­нат, че взаимоот­ношенията родители — деца не винаги са хар­монични. Особено когато детето чуе думата “не”. Дори на неопитни родители става ясно, че съг­ласно закона НЯМА ДЕТЕ, КОЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНО ЗА ДЕТЕ В РИСК. А това автоматично би раз­решило на социал­ния апарат да се зад­вижи. Ако поиска. Дори по анонимен сиг­нал. От тук нататък решава социал­ния работ­ник и впос­лед­с­т­вие неговия “мул­тидис­цип­линарен екип”. В съда може да се обжалва много по-късно. Това е процедурата и когато става дума за задъл­жител­ните социални услуги като извеж­дане на дете от семейс­т­вото.

НПО-та ще решават съд­бата на “дете в риск”

Мул­тидис­цип­линар­ните екипи (новите трич­ленки; в сила от 1. 1. 2020 г.) са комисии, които решават какво да се прави с дадено “дете в риск”. Ето какво пише в пос­лед­ните промени на Закона за зак­рила на детето и новия Закон за социал­ните услуги:

Защитата на дете в риск … се пред­п­риема след проуч­ване на случая от мул­тидис­цип­линар­ния екип и съг­ласно пред­ложения от него план за дейс­т­вие. По преценка на водещия на екипа се канят за учас­тие .… и пред­с­тавител на дос­тав­чик на социална услуга.

Дос­тав­чик на социални услуги? Не са ли това общините? Да, ама не съв­сем.

Ето какво пише в новия закон за социал­ните услуги:

Дос­тав­чик на социални услуги е лице, което отговаря за предос­тавянето на социал­ните услуги. … Предос­тавянето на социал­ните услуги, финан­сирани от дър­жав­ния и общин­с­кия бюджет, се осигурява от общините чрез … въз­лагане на предос­тавянето на социал­ните услуги на час­тни дос­тав­чици на социални услуги [ЧДСУ].

Кон­ф­лик­тът на интереси е очевиден

И какво излиза — НПО и час­тни фирми ще пред­лагат социални услуги, включително и задъл­жителни. От тях ще печелят милиони. Дър­жавата (т.е. ние ще плащаме). Те (НПО и час­тни фирми) също така ще решават дали детето има нужда от тези услуги или не. Това не е ли кон­ф­ликт на интереси?

Национал­ната сигур­ност е под зап­лаха

Според новите закони НПО и час­тни фирми ще пред­лагат социални услуги няма нужда да са регис­т­рирани и лицен­зирани в Бъл­гария. Т. е. нор­вежец пред­с­тавител на нор­вежка фирма ще има право да учас­тва в “мул­тидис­цип­линар­ния екип”, който решава съд­бата на бъл­гар­ско дете? Какво по-ценно имаме от децата? Ако не можем да ги защитим за какво са ни и Бъл­гар­с­ката армия и служ­бите за сигур­ност?

Зак­лючение. 

И така нека да обоб­щим. При “добро желание” (раз­бирай “финан­сов интерес”) всяко дете може да бъде обявено за “дете в риск”. Дали е заради наказание, дър­пане на ухо, пренеб­рег­ване или “липса на под­к­репяща среда”. От тук нататък решава социал­ния работ­ник и неговия мул­тидис­цип­линарен екип. А в него може да учас­тва и пред­с­тавител на час­тно НПО, което пред­лага социални услуги. Включително такива услуги, които ще бъдат наложени на кон­к­рет­ното “дете в риск”.

Основни права и свободи гаран­тирани от Кон­с­титуцията — потъп­кани.

Съдебно решение — в началото на процеса не се изис­ква.

Правила срещу кон­ф­ликт на интереси — няма.

Отговор­ност за неп­равомерни дейс­т­вия на чинов­ника — няма.

Отговор­ност на ЧДСУ — няма.

Има ли все още някой, който да твърди, че всичко със социал­ното ни законодател­с­тво е наред? Че промените влизащи в сила на 1 януари 2020 г. “били само коз­метични”. Ако има такива аз ще ги заподозря или в наив­ност или в алч­ност породена от 290-те милиона лева пред­видени в бюджет 2020 г. за социални услуги.

И остава въп­росът за медий­ното затъм­нение. Не е ли съм­нително, че популярни телевизионни водещи, минис­три и пред­с­тавители на НПО пов­тарят в скъпи телевизионни студия твър­дението, че “няма проб­лем със законите за детето”. В същото време не рис­куват да започ­нат пуб­личен диалог с нарочените от тях “паникьори”.

Не, дами и гос­пода телевизионни водещи. Не ние сме паникьори. Вас Ви е страх от темата.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...