Бизнесът и гражданите са неподготвени за киберсигурността

Така се оправдават управляващите, прехвърляйки отговорността другаде

Увеличава се чес­тотата, обх­ватът и раз­нооб­разието на кибеп­рес­тъп­ленията у нас, гласи специал­ният раз­дел за кибер­сигур­ността в Годиш­ния док­лад за със­тоянието на национал­ната сигур­ност, отразяващ 2018 година, който става много актуален след хакер­с­ката атака срещу НАП. Правител­с­т­вените екс­перти обаче прех­вър­лят отговор­ността другиму, оправ­давайки своето без­силие. Добре раз­витата инфор­мационна и комуникационна инф­рас­т­рук­тура на Бъл­гария я правила прив­лекателна за екс­п­лоатиране от мул­тинационални организирани кибер­п­рес­тъпни групи, е един от тези примери. В док­лада освен това пише за срав­нително нис­кото ниво на инфор­мираност както на биз­неса, така и на граж­даните за ост­рия проб­лем.