„Топлофикация” ни дере с още 10 000 000

Толкова очаква да получи дружеството от изравнителните сметки

“Топ­лофикация София“ очаква 10 млн. лв. от израв­нител­ните сметки на пот­ребителите, съобщи БНР

“Тър­сим парите, което означава, че най-вероятно ще ги намерим от продук­цията, която произ­веж­даме — елек­т­рическа и топ­линна енер­гия. Плащанията по това, което сме произ­вели, пред­с­тоят до края на месеца. Освен това израв­нител­ните сметки излизат на 15 август на касите, което би тряб­вало да повиши входящия паричен поток“, каза пред БНР изпъл­нител­ният дирек­тор на “Топ­лофикация София“ Кремен Геор­гиев във връзка със заведеното дело от “Бул­гар­газ“ за неиз­дъл­жени 35 милиона лева.

Той изрази очак­ване от израв­нител­ните сметки да бъдат съб­рани 10 млн. лева. 

“За пос­лед­ните месеци не е увеличено задъл­жението, то е нат­рупано през пър­вата половина на годината“, уточни Геор­гиев и добави, че не е вярно, че “Топ­лофикация София“ е спряла да плаща задъл­женията си.