Губим вяра в демокрацията

55% от българите смятат, че у нас тя не е на добро ниво

Мнозин­с­т­вото от бъл­гарите (55 на сто) не са доволни от със­тоянието на демок­рацията у нас. Това показ­ват данни от проуч­ване, пред­с­тавено днес от Европейс­кия пар­ламент, съобщи БТА.

За срав­нение в останалите страни от ЕС недовол­с­тво от демок­рацията изразяват средно 42 на сто, а мнозин­с­т­вото от 56 процента са доволни.

Мненията на бъл­гарите и останалите в ЕС съв­падат с 52 на сто одоб­рение за със­тоянието на европейс­ката демок­рация.

Проуч­ването показва още, че от ЕП бъл­гарите очак­ват основно защита на правата им на пот­ребители, зак­рила от бед­ност, установяване на условия за инвес­тиции. Останалите в ЕС очак­ват от евродепутатите най-вече мерки за защита на окол­ната среда.

Според 52 на сто от граж­даните на ЕС и 38 на сто от бъл­гарите дейс­т­вията срещу промените в окол­ната среда са важни. Според 35 на сто от хората в ЕС и 52 на сто от бъл­гар­с­ките граж­дани е най-важна бор­бата с мръс­ния въз­дух. Според 59 на сто от отговорите в ЕС и 52 на сто от отговорите у нас член­с­т­вото в Общ­ността е “нещо добро“.