Австрия също против санкциите срещу „Северен поток 2”

Сан­к­циите на САЩ срещу газоп­ровода “Северен поток 2“ са неп­рием­ливи, заяви авс­т­рийс­кият вън­шен минис­тър Алек­сан­дър Шален­берг в интервю за Die Presse. „Ние отх­вър­ляме екс­териториал­ния ефект от сан­к­циите. Това е неп­рием­ливо“.

Според него САЩ не отричат, че противопос­тавянето им на “Северен поток 2“ се основава на икономически интереси. Минис­търът смята, че Вашин­г­тон иска да продаде втеч­нения си газ на европейски дър­жави, но “Европа има раз­лични интереси“.