Общественици: Държавата се разпада, властта е неадекватна

Нацията се топи, доходите са унизителни, се казва в декларация на Инициатива „Единение”

Дър­жавата се раз­пада, нацията е сред най-бързо изчез­ващите в света, доходите са унизителни, икономиката е инер­ционна и зависима, а дър­жав­ният бюджет – зле събиран и още по-зле раз­ход­ван.

Управ­лението е превър­нато в политическо праз­нос­ловие, самох­вал­с­тво, дори с отк­ровени лъжи и снимки с чуж­дес­т­ранни лидери, които все по-очевидно и активно се въз­пол­з­ват от без­волевото бъл­гар­ско правител­с­тво…

Не можем – и нямаме време и право – повече да тър­пим драматич­ната неадек­ват­ност и без­помощ­ност на политичес­кото управ­ление”. Това са основ­ните акценти на раз­п­рос­т­ранена до медиите дек­ларация на Инициатива „Единение”, в която учас­т­ват академиците Стефан Воденичаров, Георги Мар­ков, Юлиан Ревал­ски, Антон Дон­чев, писателят Иван Гранит­ски, както и биз­нес­мени, син­дикалисти и интелек­туалци. Те призовават за дъл­гос­рочна национална стратегия и за спешни дейс­т­вия за спасение на Бъл­гария.