Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Нинова към младите: Вие сте част от европейския план за високи технологии

Нинова към младите: Вие сте част от европейския план за високи технологии

Пред студенти в Русе тя разказа за политиките на ЕС за изкуствен интелект

Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова посети Русе по повод 142-годишнината от Освобож­дението на града от Осман­ско роб­с­тво. Тя проведе среща с ръковод­с­т­вото на Русен­с­кия универ­ситет “Ангел Кън­чев”: “Поз­д­равявам ви, че в тези трудни за образованието години под­дър­жате висок стан­дарт на обучение. Това е универ­ситет на бъдещето. Тук се правят 3D рекон­с­т­рук­ции и обработка, адап­тиране на образователни сис­теми към дигитал­ното поколение, изпол­з­ване на адитивни тех­нологии, прототипи на елек­т­ромобили. Такова модерно образование трябва да се поощ­рява и под­помага с всички сред­с­тва“, изтъкна Нинова. 

Тя сподели впечат­ленията си от посещението си в Брюк­сел: “Европейс­ката комисия изработи много амбициозна прог­рама за след­ващите години. Важна част от нея е Бялата книга на изкус­т­вения интелект. ЕС трябва да се превърне в един от светов­ните цен­т­рове на високи тех­нологии. Вие ще бъдете част от европейски план за високи тех­нологии и изкус­т­вен интелект“, каза още Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...