Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни сис­теми“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУП­Д­ТД­ДУК, решения на Съвета на дирек­торите по Протоколи от 21.08 и 30.10.2019 г., Протоколи №№ РД 5916 и 17/13.03.2020 г. на МЗХГ и Заповеди на изпъл­нител­ния дирек­тор № № РД-1166 и 67/24.03.2020 г. отк­рива процедури за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанис­вани от клон “Среден Дунав“ град Плевен, чрез търг при зак­рити заседания, както следва:

1. Язовир „Паисий“ площ 169.435 дка в ПИ с иден­тификатори 55196.76.39, 55196.68.40 и 55196.68.41 в зем­лището на с. Паисий, община Горна Оряховица, за рибос­топан­ска дей­ност.

Начална цена: 3 527 /три хиляди пет­с­тотин двадесет и седем/ лева годишно без ДДС.

2. Язовир „Карай­сен“ площ 1 896.110 дка, съг­ласно АДС /частна/ № 616/13.10.1997 г. и два броя рибар­ници към него: басейн 1 с площ 99.753 дка и басейн 2 с площ 23.817 дка, съг­ласно АДС /частна/ №№ 1363 и 1362/25.03.2003 г., всич­ките раз­положени в зем­лището на с. Караисен, община Пав­ликени, за рибос­топан­ска дей­ност.

Начална цена: 15 888 /петнадесет хиляди осем­с­тотин осем­десет и осем/ лева годишно без ДДС.

Тър­говете ще се проведат в „Напоителни сис­теми“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при зак­рито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия наз­начена от Изпъл­нител­ния дирек­тор на Дружес­т­вото: на 21.04. 2020 г. за обекта по т.1 и на 22.04.2020 г. за обекта по т.2.

Пов­торна дата и за двата обекта: от 11.00 ч. на 28.04.2020 г.

Раз­мер на депозита за учас­тие: 10% от начал­ната тръжна наемна цена и се внася по смет­ката на „Напоителни сис­теми“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, пред­хож­дащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга, изис­к­вания към учас­т­ниците и списък на докумен­тите за учас­тие са посочени в тръж­ната докумен­тация.

Раз­мер, място и срок за закупуване на тръж­ната докумен­тация: по 300 /триста/лева без ДДС за всеки обект, в касата на „Напоителни сис­теми“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона.

Закупилите тръжна докумен­тация могат да учас­т­ват в пов­тор­ния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заяв­ление.

Нови кан­дидати закупуват тръжна докумен­тация при пов­торно провеж­дане на същата цена от същото място.

Приемане на пред­ложенията: в Деловод­с­т­вото на Цен­т­рално управ­ление — до деня пред­хож­дащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед — до 16 ч. на деня, пред­хож­дащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИС­ТЕМИЕАД — София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...