Владимир Путин насрочи Парада на победата за 24 юни

Маршът на “Безсмъртния полк“ да се проведе на 26 юли

Рус­кият президент Владимир Путин обяви на съвещание с минис­търа на отб­раната Сер­гей Шойгу, че парадът по случай Деня на победата (9 май) ще се със­тои на 24 юни. “Заповяд­вам да започне под­готов­ката за воен­ния парад в чест на 75-годишнината от победата във Великата отечес­т­вена война в столицата на Русия Мос­ква и други градове. Ще го нап­равим на 24 юни, деня, в който през 1945 г. се е със­тоял леген­дар­ният, исторически парад на победителите, когато по „Чер­вения площад” преминаха бой­ците, сражавали се под Мос­ква, защитавали Ленин­г­рад, воювали под Сталин­г­рад, освободили Европа и щур­мували Бер­лин“, даде заповед президен­тът.

Рус­ките медии припом­нят, че историчес­кият парад 24 юни 1945 г. в чест на победата над фашис­тка Гер­мания е приет от мар­шал Геор­гий Жуков, а коман­д­ващ е бил мар­шал Кон­с­тан­тин Рокосов­ски.

Президен­тът пред­ложи също така мар­шът на “Без­с­мър­т­ния полк“ да се проведе на 26 юли, в Деня на Воен­номор­с­ките сили. Путин не изк­лючи шес­т­вието да бъде отложено още с един месец, ако противоепидемич­ните мерки налагат това.