Член на Изпълкома на БФС взел подкуп

Скан­дални раз­к­рития нап­рави президен­тът на Марица (Плов­див). Христо Хрис­тов призна, че е давал пари на член на Изпъл­кома, за да манипулира мач на отбора. Той обясни, че сумата е била малка. “Когато бяхме част от “Б“ група, дадох пари в брой на член на Изпъл­кома, за да манипулираме фут­болен резул­тат. Името на човека ще кажа на кон­г­реса на БФС. Това е много важно. Не се страхувам. Дадох му пари в брой. Готов съм да понеса отговор­ност. Има прак­тика за манипулиране на мачове. Виж­дате какви решения от фут­бол­ната цен­т­рала се взеха през пос­лед­ните няколко месеца“, започна Хрис­тов.

“Ако се нап­рави анализ на решенията на БФС, ще видите, че няма никаква логика. Аз лично съм дал пари в брой. Приеха ги на 200 процента. Сумата не беше много голяма. Човекът няколко дни след мача ми я върна. Това не е най-важното. Не завърши точно мачът, както тряб­ваше. Аз си поис­ках парите. Механиз­мът е това, че човекът си пред­ложи услугите. Какво да кажа, когато съобщя на прокуратурата? Аз съм ги дал и си приз­навам, но нямам документ, че съм ги дал, нямам документ, че той ги е получил. Говорим за дребни суми от 5 до 20 хиляди лева. Докол­кото раз­бирам, защото нещата съв­падат със Своге. Замис­лете се как този отбор стигна до “Б“ група“, добави още босът на Марица.

На прес­кон­ферен­ция вчера Хрис­тов заяви своето решение да се кан­дидатира за президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз.