БСП иска извънредно заседание на парламента

Темите са актуализация на бюджета и насилието над журналисти и протестиращи

От пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ внасяме необ­ходимите под­писи за свик­ване на извън­редно заседание на Народ­ното съб­рание в понедел­ник от 13 ч. Определяме след­ния дневен ред:

Първо, решение на Народ­ното съб­рание, с което се задъл­жава правител­с­т­вото на Борисов в седем­д­невен срок да внесе актуализация на бюджета в пар­ламента във връзка със социално-икономическите мерки за преодоляване на пос­ледиците от кризата с COVID-19.

Второ, изс­луш­ване на министър-председателя и пред­седател на пар­тия ГЕРБ Бойко Борисов и минис­търа на вът­реш­ните работи за недопус­тимото насилие над жур­налисти и протес­тиращи граж­дани по време на национал­ната кон­ферен­ция на пар­тия ГЕРБ.