Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Президентът: Единни за промяна!

Президентът: Единни за промяна!

Президентът: Единни за промяна!

Катастрофиралата автокрация ни оставя тежко наследство, заяви държавният глава

Нас­лед­с­т­вото на катас­т­рофиралата авток­рация е изк­лючително тежко и можем да го преодолеем само с единна воля и активна граж­дан­ска позиция.

Това заяви президен­тът Румен Радев на пред­с­тавянето на Пър­вата част от проекта за Национален стратегически документ. Стратегичес­кият съвет към дър­жав­ния глава (СТРАТЕС) е пос­ветил пър­вия етап от проекта си на оцен­ката за реал­ното със­тояние на страната.

Бъл­гарите масово отх­вър­лят пропаган­дата и имат правото да знаят истин­с­кото със­тояние на дър­жавата и общес­т­вото и да тър­сят алтер­натива на днеш­ната без­пътица“, заяви президен­тът. По думите му статис­тиката опровер­гава думите на премиера, че в пос­лед­ните 3 години Бъл­гария е била в челото на най-бързо раз­виващите се дър­жави в Европа. „Министър-председателят така и не посмя да излезе от съз­дадения от самия него илюзорен свят“, посочи Румен Радев.

Пред нас е примерът на авторитар­ното управ­ление от пос­лед­ното десетилетие и на под­мяната на идеите от пропаган­дата, на суровата дейс­т­вител­ност от пиара, на закон­ността и общес­т­вения морал от лоял­ността към вожда и пар­тията дър­жава, на закон­ността от зад­кулис­ните договорки”, категоричен бе президен­тът Румен Радев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...