Пентагонът: Русия и Китай са основните съперници на САЩ

Русия и Китай са основ­ните стратегически съпер­ници на САЩ, заяви шефът на Пен­тагона Марк Еспър по време на реч в американ­с­кия цен­тър на кор­порацията „Ранд“. “Днес, в ерата на голяма кон­курен­ция на силите, Минис­тер­с­т­вото на отб­раната определя Китай, а след това и Русия като основни наши стратегически съпер­ници“, казва той. И двете страни модер­низират своите военни сили и раз­ширяват своите въз­мож­ности за кос­мичес­ката сфера и кибер­п­рос­т­ран­с­тво, каза Еспер. По-рано прес­служ­бата на рус­кото посол­с­тво във Вашин­г­тон, комен­тирайки изяв­ленията на генерала от американ­с­ките ВВС Тимъти Рей за опас­ността, която пред­с­тав­ляват Мос­ква и Пекин, заяви, че американ­с­ката армия пред­почита да раз­духва “рус­ката зап­лаха“ пред продук­тив­ния диалог.