Удължиха извънредната епидемична обстановка

Прилагането на противоепидемичните мерки в страната до края на ноември цели намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система

Минис­тер­с­кият съвет реши да удължи срока на обявената извън­редна епидемична обс­тановка, от 1 октом­ври 2020 г. до 30 ноем­ври 2020 г. Пан­демията от COVID-19 продъл­жава да пред­с­тав­лява тежка извън­редна ситуация, свър­зана с общес­т­веното здраве в национален и световен мащаб, пишат от Минис­тер­с­кия съвет. У нас продъл­жава неб­лагоп­рият­ното раз­витие на епидемич­ната обс­тановка, заради високата смър­т­ност от инфек­ции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запаз­ване степента на бол­нично лечение на заболели с умерена и тежка клинична кар­тина, обяс­ниха още от кабинета.