Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 192, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална При управлението на ГЕРБ са отписани 10 млрд. лв. несъбрани задължения

При управлението на ГЕРБ са отписани 10 млрд. лв. несъбрани задължения

През май състоянието на бюджета беше много притеснително, обяви в парламента служебният премиер Стефан Янев

Служеб­ният министър-председател Стефан Янев съобщи вчера в пар­ламента, че при управ­лението на ГЕРБ за периода 20172020 г. НАП е отписала 10 млрд. лв. несъб­рани задъл­жения. Най-големият длъж­ник е нат­рупал 161 млн. лева задъл­жения. Той обяви още, че през май кар­тината по отношение на дър­жав­ните финанси е била, меко казано, притес­нителна. „Установено е несис­темно събиране на данъчни пос­тъп­ления, премах­нат е пос­лед­ващ кон­т­рол на фир­мите в страната, което поз­волява да се нат­рупат огромни дефицити в сис­темата. В пър­вите дни на служеб­ното правител­с­тво установихме, че за мер­ките „60/40“ и допъл­нител­ните 50 лв. към пен­сиите, както и парите, заложени в дър­жав­ния бюджет за цялата година, са вече израз­ход­вани“, обясни Янев.

По отношение на приход­ните аген­ции започ­нахме проверка за кон­цен­т­рация на пуб­лични сред­с­тва — установихме фир­мите, които са получили такива сред­с­тва — знаете, вече 3,4 млрд. лв. са били раз­делени между 7 дружес­тва. Започ­нахме проверки на фир­мите и подиз­пъл­нителите, за да се засили кон­т­ролът. Установено е огромно раз­ход­ване на дър­жавен ресурс за инхаус поръчки. Рекор­дьор е АПИ“, припомни премиерът.

От Аген­ция “Мит­ници“ очак­ваме събираемостта да е над 1 млрд. лв. допъл­нително до края на 2021 г., каза още Янев. „Нап­равихме необ­ходимото да подоб­рим приходите, да запазим финан­совата стабил­ност, за да може пар­ламен­тът да вземе решение за прес­т­рук­туриране на бюджета“, допълни служеб­ният премиер. Той благодари за въз­мож­ността да се яви пред депутатите и да отговори на запит­ванията им и добави, че въп­росите, свър­зани с финан­совото и икономичес­кото със­тояние на страната, са едни от най-важните.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие