Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Обаче НАТО в кома

НАТО в кома

Вчера френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон казал, че НАТО се намира в със­тояние на мозъчна смърт, защото се губела коор­динацията между ЕС и САЩ. Прав е в извода, но не и в причините, които водят до него. Всъщ­ност в със­тояние на мозъчна смърт и телесна агония е цялата сис­тема на светов­ния ред, наложила се след края на Студената война – глобал­ния въз­ход на неолиберал­ната идеология, еднополюс­ния свят и пленяването на Европейс­кия съюз от елити, които под­мениха изначал­ната му същ­ност на хрис­тиян­ски и социален съюз на национални дър­жави и го превър­наха в Съединени европейски щати – без­родни, мул­тикул­турни, джен­дъризирани и под­чинени на тран­с­национал­ните кор­порации. Мозъч­ната смърт на НАТО идва от самия факт, че то изигра своята роля още в края на 80-те и началото на 90-те години, когато двуполюс­ното противопос­тавяне изчезна. Най-логично бе заедно да се раз­пус­нат и НАТО, и Вар­шав­с­кият договор, а на тяхно място да въз­никне прин­ципно нова сис­тема за сигур­ност, съоб­разена с новите реал­ности и новите предиз­викател­с­тва като тероризма нап­ример. А срещу тях светът не може да се бори „на един крак” – в този процес ключово място има не само Западът, но и Русия, Китай, Индия и други. НАТО продължи да същес­т­вува по две основни причини. Пър­вата е огром­ните печалби на воен­ноп­ромиш­ления ком­п­лекс. И втората е в противопос­тавянето на Русия. Обратно на „мъж­ката” дума на запад­ните лидери от 1990-а, че НАТО няма да се раз­ширява на изток, е факт, че това се случи. Но Русия днес не е тази от 90-те, тя има лидер, който въз­с­танови дър­жав­ността, засили отб­раната, предиз­вика пат­риотичен подем в тази огромна страна. И тогава благите обещания и гръм­ките дек­ларации за мир и сът­руд­ничес­тво бяха миг­новено заб­равени и бяха реанимирани езикът и инс­т­румен­тариумът на Студената война. Да, но вече светът е многополюсен, дър­жави от ЕС и НАТО все по-гласно се съм­няват в политиката на противопос­тавяне и сан­к­ции. А народите повече прог­леж­дат, че неолиберал­ната идеология, амбицията за глобална хегемония и износ на „демок­рация” са без­въз­в­ратно провалени. Дали НАТО е в мозъчна смърт, ще се раз­бере. Но че запад­ният елит е в умопом­рачение и демен­ция, е очевиден факт.

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...