Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче „Демократът” Борисов срещу парламентаризма

„Демократът” Борисов срещу парламентаризма

„Демократът” Борисов срещу парламентаризма

Улиците и площадите на Родината цяло лято са изпъл­нени с гневни млади хора, искащи остав­ката на Бойко Борисов и неговото без­родно правител­с­тво. Протес­тът няма да отс­тъпи, докато не се сложи край на влас­товия мафиотско-мутренски модел, наложен от ГЕРБ.

В същото време нас­тъпва тежка социално-икономическа криза, причинена не само от пан­демията от COVID-19. Но вместо реална социална защита за граж­даните, семейс­т­вата и биз­неса, правител­с­т­вото пред­лага кредити, лобизъм за фирми и бран­шове и подаяния за пен­сионерите на фона на 30% повишение на зап­латите на дър­жав­ните чинов­ници, наз­начени от ГЕРБ.

Борисов унизително под­х­върля милиони народни пари от прозореца на джипа и изп­разва хаз­ната без актуализация на бюджета, без план и визия за бъдещето на Бъл­гария — с еднич­ката цел — да си купи време до пред­с­тоящите избори.

Един­с­т­вената опозиционна пар­тия БСП предиз­вика заседание на Народ­ното съб­рание, на което Борисов дъл­жеше отговори по икономичес­ките антик­ризисни мер­ките и за побоя над жур­налисти, извър­шен на кон­ферен­ция на пар­тията му.

Но „Начал­никът на дър­жавата” Бойко Борисов отказа да се яви пред пар­ламента, изтегли своите депутати и провали кворума. Под­г­ласящите му прид­ворни анализатори привидяха в това поведение управ­лен­ска сила, но всъщ­ност то бе проява на панически СТРАХ. Страх от срещата „очи в очи” с протес­тиращите, страх от неудоб­ните въп­роси на социалис­тите, от тях­ната екс­пер­т­ност и социална чув­с­т­вител­ност.

Това бе проява на дър­жав­ническа безот­говор­ност и поредна подиг­равка с Кон­с­титуцията, закон­ността и морала.

Да, Борисов за десет години наложи в управ­лението модела на „бащицата”, на „премиер­с­ката” репуб­лика, а ГЕРБ е превър­ната в „ръковод­ната политическа сила”. Само че по Кон­с­титуция Бъл­гария е пар­ламен­тарна репуб­лика и властта на правител­с­т­вото произ­тича от пар­ламента, т. е. от НАРОДА. Иначе казано, Борисов въп­реки пъченето си и демон­с­т­рацията на мус­кули и кор­пулен­т­ност се изп­лаши от Народа!

През годините той сис­темно нег­лижира Народ­ното съб­рание, отсъс­тва от вотове на недоверие, от гласувания на бюджета, от пар­ламен­тарен кон­т­рол, обижда народ­ните пред­с­тавители, дори цинично унижи пред­седател­ката на пар­ламента Цвета Караян­чева.

На това поведение трябва да се сложи край вед­нъж и завинаги.

С оставка, нови избори, ново мнозин­с­тво и нов модел на управ­лението. С рес­тарт на дър­жавата – демок­ратична, правова, социална, така както повелява Кон­с­титуцията на Репуб­ликата!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...