Атанас Скатов покори девети осемхилядник

Бъл­гар­с­кият алпинис­тът Атанас Скатов се изкачи на 13-ия по височина връх на планетата — Гашер­б­рум 2, наречен още от Томас Мон­т­гомъри К4, е с височина от 8035 метра. Намира се в планината Каракорум на границата между Пакис­тан и Китай. Той е третият най-висок връх от масива Гашер­б­рум. Така сезон 2019 се прев­ръща в най-силния за Скатов, след като той има изкачени три осем­хиляд­ника в рам­ките на пос­лед­ните два месеца.

На 15 май бъл­гаринът успя да изкатери Кан­чен­д­зьонга, трети по височина връх на планетата от 8586 метра. На 12 юли той стъпи и на Гашер­б­рум 1 (8080 метра) и само след 2 дни почивка на базов лагер (5050 метра) се отп­рави към деветия в колек­цията си осем­хиляд­ници — Гашер­б­рум 2. С това си пос­тижение той се прев­ръща в пър­вия бъл­гарин, успял да се изкачи вър­ховете Гашер­б­рум 1 и 2 в един сезон, и то за рекор­д­ното време от 6 дни.

“През цялото време духаше вятър , но малко преди върха небето се изчисти и ни пос­рещна много хубаво слънце горе. Отк­риха се невероятни гледки и нап­равихме много хубави снимки. Продъл­жаваме надолу, като целта е да стиг­нем до лагер 1 и да нощуваме там. Нямам тър­пение да се прибера у дома вече и да си почина“, сподели Скатов по сателит­ния си телефон вчера.

Преодоляването на този връх е част от проекта за изкач­ване на 14-те осем­хиляд­ника на планетата без кон­сумация на храна от животин­ски произ­ход, който Атанас Скатов започна през 2015 година. За 5 години оттогава това е деветият му успешен връх, който той добави към вече изкачените — Манаслу (2015), Аннапурна, Макалу (2016), Лхотце, Еверест (2017), Чо Ойо (2018), Кан­чен­д­зьонга и Гашер­б­рум 1 (2019). До завър­ш­ването на проекта остава да се изкачат още вър­ховете Нанга Пар­бат, Броуд Пик, Шиша Пан­гма, К2 и Дхаулагири.